Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Rastúca mobilita globálne mení súčasný svet

4. 12. 2022 | videné 240-krát
ÚESA SAV sa v roku 2018 podieľal na riešení projektu programu Interreg Danube Transnational Programme Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants. V rámci neho bol v roku 2018 oficiálne spustený 5-jazyčný informačný portál Podunajský kompas, zorganizovaný bol národný workshop a expertný seminár s odborníkmi na migráciu a predstaviteľmi decíznej sféry na Slovensku a vyšla aj kolektívna vedecká monografia Globe in Motion. Publikácia prináša 10 expertných transdisciplinárnych pohľadov na tému migrácie a nových typov mobilít v súčasnom svete. Experti z európskych, ale i mimoeurópskych krajín sa zamýšľajú, ako rastúca mobilita globálne mení súčasný svet, akým spôsobom balansuje či, naopak, zneisťuje svetovú ekonomiku a trh práce, akým spôsobom prekračuje hranice a legislatívu národných štátov a akým spôsobom zasahuje aj do veľmi intímnych sfér, keď so sebou prináša nové formy vlastníctva, partnerstva a rodiny.
 
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Riešitelia: Tatiana Zachar Podolinská a kolektív
Projekt: Interreg Danube Transnational Programme
 
  • ZACHAR PODOLINSKÁ, T. et al. Globe in Motion: Patterns of international migration: Similarities and Differences. Bratislava : Institut of Ethnology and Social Anthropology SAS: Marenčin PT, spol. s. r. o., 2018, 216 s. Ethnological Studies 34. ISBN 978-80-970975-7-8. DOI: https://doi.org/10.31577/2018.9788097097578.