Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Sociálne predstavy o úlohe spisovateľov a ich individuálne reprezentácie

30. 11. 2022 | videné 220-krát
Kolektívna monografia je venovaná pôsobeniu viacerých slovenských a českých autorov v role spisovateľa a zároveň spôsobu, akým sa v rôznych obdobiach literárneho vývinu táto rola ako určitá sociálna funkcia utvárala. Časovo sa sústreďuje na 20. storočie, predovšetkým na medzivojnové a povojnové obdobie, s rámcovými presahmi do vzdialenejšej minulosti a súčasnosti. Autori v nej uplatnili prístup zjednocujúci individuálnu a nadosobnú perspektívu s ambíciou rozšíriť typologický register podôb spisovateľa a zároveň ich historicky konkretizovať prostredníctvom vzťahu k súdobému literárnemu a sociálnemu poľu. Rekonštrukcia je založená na predpoklade, že empirický, konkrétny spisovateľ sa generuje vo vzťahu k dobovo príznakovej, vzorovej, paradigmaticky stabilizovanej sociálnej predstave o role spisovateľa a jej možnostiach. Táto predstava je objektivizujúcim „protihráčom“ individuálnej, subjektívnej jedinečnosti adepta, ktorý sa rozhodol „hrať“ úlohu spisovateľa. Spisovateľská rola v tomto zmysle vystupuje ako funkčný prostriedok na obsadenie určitej pozície v literárnom poli. Generuje sa vo vzťahu k tomuto poľu a reaguje na jeho premeny. Podoba spisovateľa sa utvára tak, aby poslúžila buď na obsadenie už existujúcej pozície v literárnom poli, alebo na vytvorenie pozície novej, resp. na zvýznamnenie dovtedy marginálnej pozície a jej presun do centra literárneho poľa. Autor v úlohe spisovateľa sa jej prostredníctvom dostáva do vzťahu s inými predstaviteľmi tejto roly. Môže ísť o vzťah kooperácie alebo konkurencie a tiež o vzťah, ktorý sa odohráva na individuálnej úrovni alebo na úrovni odlišných až protikladných rolí usilujúcich o najvýhodnejšiu pozíciu v literárnom poli. Vymedzovanie pozícií sa pritom netýka iba jednotlivcov, ale zasahuje aj skupinové diskusie, vzťahujúce sa tak na poetiku, ako i na kultúrno-semiotické rámce.
 
Ústav slovenskej literatúry SAV
Riešitelia: Vladimír Barborík, Radoslav Passia
 
  • BARBORÍK, V. – PASSIA, R. Spisovateľ ako sociálna rola. Bratislava : Veda, 2018. 266 s. ISBN 978-80- 224-1682-5.