Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Optimalizácia pre presné poľnohospodárstvo – aplikačná mapa

22. 11. 2022 | videné 247-krát
Poľnohospodársky sektor má v súčasnosti k dispozícii množstvo nových informácií, na základe ktorých dokážu vyspelé automatizované zariadenia presne a cielene rozmiestňovať účinné látky a zabezpečovať ochranu porastov. Ide o sofistikované technológie, ktoré sa pre potreby presného poľnohospodárstva v lokálnej mierke v súčasnosti nevyužívajú dostatočne. K ich efektívnejšiemu využívaniu prispieva multidisciplinárne prepojenie odborníkov z rôznych vedných. Riešitelia navrhli postup spracovania a prípravy aplikačných máp, ktorý umožňuje optimalizovať dávkovanie vzhľadom na dané technické, lokálne, pôdne a fytologické požiadavky. Včasná detekcia poškodenia plodín výrazne skracuje čas potrebný na aplikáciu vhodných ochranných opatrení a chemických prípravkov. Rýchla aplikácia sa vykonáva lokálne, iba na poškodenom území, pričom výsledkom je výrazné zníženie nákladov na ošetrovanie porastov. Sekundárnym dôsledkom je lepšia starostlivosť o životné prostredie s potenciálom prispieť k naplneniu výstupov jednotlivých odborov uvedených v prioritných oblastiach stratégie RIS3.
 
Ústav informatiky SAV
Riešitelia: Ján Zelenka, Tomáš Kasanický, Valentín Fajdel, Ivana Budinská
Hlavní odberatelia: AgrotradeGroup, s. r. o., Geokart, s. r. o.
 
  • FAJDEL, Valentín – ZELENKA, Ján – BUDINSKÁ, Ivana – MOJŽIŠ, Ján, info – KASANICKÝ, Tomáš. Ako drony pomôžu poľnohospodárom. In Agromagazín : mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore, 2018, roč. XX, č. 11, s. 30-32. ISSN 1335-2261.
  • ZELENKA, Ján – FAJDEL, Valentín – BUDINSKÁ, Ivana – KOZÁK, Vladimír. Optimizing of a flight altitude of a drone. In AIFICT 2018 : 1st International Conference Applied Informatics in Future ICT. Editors Tomáš Páleník, Juraj Štefanovič. – Bratislava : Slovak Chemical Library, Bratislava, 2018, p. 68-72. ISBN 978-80-89597-87-1