Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Nový rozmer problematiky obchodného práva

7. 11. 2022 | videné 161-krát
Obchodné právo 1 je prvý diel viaczväzkovej publikácie, v ktorej sa komplexne spracuje problematika obchodného práva. Zámerom riešiteľov je problematike obchodného práva nový rozmer týkajúci sa zamerania, obsahu a cieľa. Nejde len o sumarizáciu poznatkov, ale predovšetkým o postihnutie a definovanie podstaty súvislostí medzi právnymi inštitútmi a z toho vyplývajúcich nových poznatkov, ktoré objasnia spôsob, potrebu či nadbytočnosť právnej regulácie obchodných vzťahov ako nevyhnutnej súčasti fungovania ekonomiky. V práci sú zužitkované výsledky viacročného základného výskumu v oblasti obchodného práva. Na tomto základe sú potom vyvodené viaceré nové poznatky a súvislosti pri ich konfrontácii s reálnym fungovaním v podnikateľskom prostredí. Práca je využiteľná vo viacerých oblastiach. V pedagogickej oblasti môže prispieť k inovačnému prístupu pri modernizácii výučby obchodného práva. Pomôže pri hľadaní nových, modernejších prístupov pri výklade a aplikácii práva. Môže byť inšpiráciou aj pre legislatívu v oblasti obchodného práva. V neposlednom rade poslúži ako zdroj inšpirácie pre ďalší výskum v oblasti práva a jeho väzby na ekonomické vzťahy.
 
Ústav štátu a práva SAV
Riešitelia: Oľga Ovečková, Kristián Csach
Projekt: APVV-15-0456
 
  • OVEČKOVÁ, Oľga — CSACH, Kristián. Obchodné právo 1.: Všeobecná časť a súťažné právo. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. 320 s. ISBN 978-80-571-0176-5.