Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Ilustračná snímka

SAV bude mať Plán rodovej rovnosti

24. 2. 2021 | videné 438-krát

Podľa dostupných dát ženy vedkyne v Európskej únii zarábajú až o 17 percent menej ako ich mužskí kolegovia. Menej často zastávajú vedúce funkcie a vo výskume pracujú za menej výhodných zmluvných podmienok. Navyše, kým skoro polovicu PhD. titulov získajú ženy, ich následná proporcia vo výskume je nižšia. Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV od februára tohto roka realizuje projekt z programu HORIZONT 2020, ktorého cieľom je otvorenie vedeckého potenciálu práve prostredníctvom rovnomerného zapojenia mužov a žien vo výskume a riadení.  

Projekt s názvom ATHENA (Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFos in Europe) spája výskumné organizácie a organizácie zamerané na financovanie výskumu. Okrem Slovenska je v projekte zapojené aj Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Taliansko, Španielsko a Portugalsko. Sú to krajiny, ktoré charakterizuje najnižší index rodovej rovnosti v rámci EÚ. Úlohou projektu je prispieť k odstraňovaniu bariér pri výbere, udržaní a kariérnom raste žien – výskumníčok, vrátane ich postavenia na vedúcich pozíciách.

„Príprava Plánu rodovej rovnosti je prirodzeným naplnením hodnôt SAV, najmä v oblasti rešpektovania rôznorodosti a individualít osobnosti SAV. Je tiež dôležitou súčasťou strategického rozvoja SAV konkrétne v strategickej úlohe ´Podporovať rodovú rovnosť na všetkých stupňoch riadenia´. Preto potrebujeme okrem iného získať podrobnejší obraz o situácii v SAV,“ vysvetlil zodpovedný riešiteľ projektu Gabriel Bianchi z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

V rámci projektu vznikne Komisia pre implementáciu plánu rodovej rovnosti, ktorej súčasťou budú aj zástupkyne a zástupcovia SAV. „Jej členovia budú môcť diskutovať a vzdelávať sa v oblasti podpory rodovej rovnosti na pracovisku. V nadväznosti na zistenia z analýzy a vďaka aktívnej spolupráci s rôznymi úrovňami SAV vznikne dokument Plán rodovej rovnosti SAV. Predpokladaný dátum jeho vzniku je jún 2022,“ doplnila Miroslava Žilinská z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Projekt ATHENA je financovaný z programu Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020 sumou 1 828 310 € a bude trvať štyri roky.

Na tento projekt boli poskytnuté finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020 na základe dohody o grante číslo 101006416.