Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Vedci z Ústavu ekológie lesa SAV veria, že ihličnany ako „zelené“ symboly Vianoc prežijú v stredoeurópskom priestore, aj za pomoci mechanizmov, ktoré budú využívať výber odolnejších alebo adaptabilnejších genetických zdrojov.

Ihličnany enormne ubúdajú

29. 12. 2020 | zhliadnuté 165-krát

Symbolikou obdobia Vianoc je aj stálo-zelený strom – ihličnan. V zimnom období sú to práve ihličnaté stromy, ktoré nespia, ale dokážu v určitej miere využívať fotosyntetické procesy a profitovať aj z tohto obdobia roka. Vedci zo Slovenskej akadémie vied upozorňujú, že ihličnany sú dôležitým prvkom slovenských lesov a ich ubúdanie v súvislosti so zmenou prostredia, nárastom teplôt, sucha a premnoženia hmyzích škodcov je enormné.

„Environment“, v ktorom žijeme spolu s inými organizmami, má obrovský vplyv na rozvoj našich schopností, mieru odolnosti a adaptívne procesy. Schopnosť jednotlivých druhov prežiť pod vplyvom meniacej sa klímy silne závisí na variabilite konkrétnych odoziev práve vo vnútri druhu. Spolu s kolegami sa v rámci viacerých domácich a medzinárodných projektov (CLIMO - CSF Climate Smart Forestry – klimaticky orientované lesníctvo) zaoberáme aj výskumom európskych populácií smreka,“ povedala Gabriela Jamnická z Ústavu ekológie lesa SAV.

Vedcom sa potvrdilo, že čím vyššie ihličnany rastú, tým sú odolnejšie.

„Zistili sme, že populácie z vyšších nadmorských výšok, alebo okrajových oblastí, kde sú „tvrdšie“ podmienky na život, si vytvorili lepšie obranné mechanizmy voči negatívnym vplyvom prostredia. Tieto mechanizmy by mohli efektívne využiť aj v budúcnosti, napríklad pri vysporiadaní sa s dlhším obdobím sucha - modifikáciou bunkových membrán, akumuláciou špecifických látok a proteínov, hustotou prieduchov, efektívnejšou fotochemickou účinnosťou, množstvom a pomerom ochranných monoterpénov, či efektívnejším využitím vody,“ dodala Gabriela Jamnická.

Vedci veria, že tieto „zelené“ symboly Vianoc prežijú v stredoeurópskom priestore, aj za pomoci mechanizmov, ktoré budú využívať výber odolnejších alebo adaptabilnejších genetických zdrojov.

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

29.12.2020