Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Podujatia

Konferencia o dôsledkoch chudoby

29. 5. 2018 | zhliadnuté 471-krát

V Aule SAV v Bratislave (Patrónka), uskutoční 21. júna 2018 od 9.00 hodiny interdisciplinárna konferencia Dôsledky chudoby a deprivácie v detstve na žýivotné šance. Organizuje ju Sosiologický ústav SAV s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja a Friedrich Ebert Stiftung pri rpíležitosti piateho výročia prijatia Odporúčania 2013/112 EÚ - Investovažť do detí: východisko z bludného kruhu znevýhodnenia.

Mottom konferencie je myšlienka, že hodnoty spoločnosti sa najzreteľnejšie prejavujú v jej vzťahu k svojim najslabším členom. Komnferenciu otvorí prof. JUDr. Máruia Pataklyová, verejná ochrankyňa práv. Cieľom konmferencie je vykonať kritický odpoťčet pokroku Slovenbska v znižovaní chudoby detí a upozorniť na potrebu razantnejšej intervencie verejných politík do zlepšovania životných podmienok detí na Slovensku.