Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Spustenie verejnej konzultácie: Vyjadrite svoj názor - Horizon Europe

1.7.2019, otvorené 137-krát

 

Európska komisia pripravuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ implementáciu nadchádzajúceho rámcového programu Horizon Europe, najambicióznejšieho programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií (2021 - 2027) s navrhovaným rozpočtom 100 miliárd EUR. Komisia v rámci tohto procesu 28. júna 2019 spustila verejnú (online) konzultáciu, ktorá pomôže formovať európske investície do výskumu a inovácií v nasledujúcich rokoch.

Online konzultácia bude zbierať vstupy od zainteresovaných strán z celého sveta. Prijaté vstupy budú zohľadnené pri príprave „Strategického plánovania“ programu Horizon Europe. Tieto vstupy sa odzrkadlia v usmerneniach jednotlivých pracovných programov, výzvach na predkladanie návrhov, misiách a partnerstvách počas fungovania prvých štyroch rokov programu Horizon Europe (2021-2024).

Je dôležité, aby sa do procesu konzultácie zapojil čo najväčší počet zainteresovaných strán, aby boli v nadchádzajúcom programe Horizon Europe zohľadnené aj záujmy a priority jednotlivých výskumno-inovačných subjektov zo Slovenska!

Viac informácií nájdete na webovej stránke Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD, CTVI SR): https://slord.sk/sk/odporucame/spustenie-verejnej-konzultacie-vyjadrite-svoj-nazor-na-vyskumno-inovacne-priority-nadchadzajuceho-ramcoveho-programu-horizon-europe.html?page_id=3978

Zároveň by sme Vás informovali o prebiehajúcej verejnej konzultácii k cielenej revízii Všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách v oblasti štátnej pomoci.

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (ďalej len „GBER“) umožňuje členským štátom vykonávať širokú škálu opatrení verejnej podpory bez predchádzajúceho oznámenia Komisii v oblastiach, ako je výskum, vývoj a inovácie, ochrana životného prostredia alebo podpora MSP. To znižuje administratívnu záťaž pre verejné orgány a urýchľuje poskytovanie verejnej podpory vrátane podpory poskytnutej zo štrukturálnych fondov EÚ.

S cieľom zabezpečiť, aby sa vnútroštátne fondy a fondy EÚ mohli bez problémov kombinovať v rámci nadchádzajúceho viacročného finančného rámca (2021-2027) bez toho, aby sa narušila hospodárska súťaž na vnútornom trhu, sa Komisia prostredníctvom súčasnej cielenej revízie GBER snaží (i) zlepšiť súlad medzi pravidlami financovania EÚ a pravidlami štátnej pomoci a (ii) zefektívniť kontrolu štátnej pomoci nad vnútroštátnymi fondmi vrátane fondov spoločného hospodárenia EÚ v kombinácii s programami EÚ riadenými centrálne Komisiou.

Odporúčanie: explicitnosť a uvádzať návrhy opatrení, ktoré umožnia široké využívanie EŠIF pri (i) zapájaní do všetkých typov a kategórií spolufinancovaných schém a iniciatív (napr. výskumno-inovačné partnerstvá, kde sa vyžaduje spolufinancovanie zo strany zúčastnených subjektov) vrátane (ii) podpory držiteľov ocenenia Seal of Excellence (EIC, MSCA) a (iii) „Widening“ opatrení (napr. schéma Teaming) v programe Horizon Europe. Spätná väzba sa uvádza v elektronickom formáte, najlepšie v angličtine, francúzštine alebo nemčine.

Tu nájdete webový odkaz na konzultáciu k revízii GBER, ktorá bude otvorená do 27. septembra 2019: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_gber/index_en.html

S cieľom zvýšenia vplyvu je dôležité, aby sa do prebiehajúcich konzultácií zapojil čo najväčší počet zainteresovaných strán zo Slovenska – prosím, posuňte preto tieto informácie ďalším stranám v rámci svojej inštitúcie.

Andrej KURUCZ

Head of Liaison Office

Slovak Liaison Office for Research and Development

Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussels

Belgium

GSM: +32 471 515 484

e-mail: andrej.kurucz@cvtisr.sk  

Web: www.slord.sk