Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

6. spoločná výzva na podávanie výskumných projektov SAV - TÜBİTAK (Turecko) pre roky 2019 - 2022

Vložil(a): J. Barančík, 31.1.2019, videné 429-krát

Otvorenie výzvy:    29. január 2019

Ukončenie výzvy:   29. marec 2019

Výzva na podávanie výskumných projektov SAV - TÜBİTAK pre roky 2019-2022 v rámci bilaterálnej vedeckej spolupráce medzi Slovenskou akadémiou vied a Radou pre vedecký  a technologický výskum Turecka

 Slovenská akadémia vied so sídlom Štefánikova 49, Bratislava, PSČ 814  38 (ďalej len SAV)    v súlade so Zásadami SAV pre podporu projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) v spolupráci  s Radou pre vedecký  a technologický výskum Turecka

             v y h l a s u j e

6. spoločnú výzvu na podávanie výskumných projektov SAV - TÜBİTAK  (Turecko)

pre  roky 2019-2022

v rámci bilaterálnej vedeckej spolupráce medzi Slovenskou akadémiou vied a Radou pre vedecký a technologický výskum Turecka

Podmienky výzvy

1. Výzva je vyhlasovaná pre jednotlivcov alebo výskumné kolektívy z organizácií SAV na podporu bilaterálnych výskumných projektov (Joint Research Projects), s predpokladaným zahájením riešenia
od októbra
2019. Náklady schváleného výskumného projektu uchádzača zo SAV budú hradené z položky MVTS rozpočtu SAV. Predpokladaná doba trvania (riešenia) bilaterálnych výskumných projektov činí najviac 3 roky.

3. Uchádzači, ktorí spĺňajú všetky podmienky stanovené v Zásadách SAV pre podporu projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce a podmienky stanovené v zadávacej dokumentácii, môžu podávať v rámci tejto výzvy návrhy výskumných projektov vo všetkých výskumných oblastiach (bez tematického obmedzenia).

Predsedníctvo SAV  uznesením číslo  573  súhlasilo s finančnou podporou najviac 2 výskumných projektov do výšky max 40.000,-€/rok/projekt na  obdobie 3 rokov, z čoho 15.000,-€/rok/projekt kryje príslušný ústav SAV (finančná spoluúčasť ústavu SAV je povinná). 

4. Podrobné podklady a informácie nevyhnutné pre spracovanie a podávanie návrhov projektov, podmienky spôsobilosti uchádzačov, požiadavky na ich preukázanie a spôsob a kritériá hodnotenia návrhov projektov sú uvedené v prílohe.

5. Výskumný projekt uchádzača zo SAV má byť vypracovaný v úzkej spolupráci s tureckým partnerom  (TÜBİTAK). Partner zo SAV podáva projekt spoločne s tureckým partnerom  na základe analogickej výzvy vyhlásenej  SAV a TÜBİTAK-om. Záujemca o projektovú spoluprácu zo SAV môže kontaktovať a osloviť vyhliadnutého potenciálneho partnera v Turecku priamo alebo môže o sprostredkovanie hľadania partnera požiadať Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV.

6. Platnosť výzvy (súťažná lehota) je od  29. 1. 2019 do 29. 3. 2019

7. Návrhy vedeckých projektov sa podávajú elektronicky prostredníctvom systému TÜBITAK ARBIS, ktorý používa turecká strana. Elektronický formulár je dostupný na linku (http://arbis.tubitak.gov.tr) a tiež je možné ho vyžiadať na Odbore medzinárodnej spolupráce SAV

8. Návrh projektu musí byť podaný v elektronickom systéme najneskôr v posledný deň súťažnej lehoty. Následne je dokumentácia bezodkladne podpísaná tureckým partnerom (Principal Investigator) a doručená slovenskému partnerovi (Principal Investigator), ktorý taktiež zabezpečí svoj podpis. Podpísané dokumenty slovenský partner bezodkladne doručí na adresu:

Úrad SAV
Odbor medzinárodnej spolupráce
Štefánikova 49
814 38 Bratislava

9. Hodnotiaca lehota  začína 2. mája 2019 a končí dňa 28. júna 2019.

 10. Výsledky výzvy:

Do konca hodnotiacej lehoty, uvedenej vo vyhlásení výzvy, SAV (Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov)  rozhodne o podmienečnom udelení grantov. V súlade s uzavretou medzinárodnou zmluvou o spolupráci si vyžiada od  tureckého partnera (TÜBİTAK)  výsledok hodnotiaceho konania zahraničnej časti grantu, ktorý sa zohľadní pri konečnom výbere projektov v rámci dohody medzi SAV a TÜBİTAK. Výsledkom vzájomného rokovania je odporúčanie na financovanie úspešných projektov príslušným orgánom SAV (P SAV) a TÜBİTAK. Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov:  august 2019. Predsedníctvo SAV rozhodne o financovaní úspešných projektov na svojom zasadnutí v septembri 2019. Odbor medzinárodnej spolupráce SAV následne vyrozumie písomne každého navrhovateľa o udelení či neudelení grantu.

 11. Kontakty

Kontaktná osoba -  SAV:                                                             Kontaktná osoba - TÜBİTAK :

 Ing. Zuzana Panisová                                                                  Mr. Ragip Bayrambeyli

Tel.: + 421 2 57510 245                                                                 Tel:  +90 312 298 1792
E-mail: panisova@up.upsav.sk                                                E-mail: ragip.bayrambeyli@tubitak.gov.tr

 V prípade ďalších informácií môžete tiež kontaktovať vedúceho odboru OMS Úradu SAV

Tel.: + 421 2 57510 137 

E-mail: barancik@up.upsav.sk

 

Ing. Ján Barančík, PhD.
vedúci
Odbor medzinárodnej spolupráce

Príloha

Logo.png
Príloha

SAS.jpg