Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Výzva na podávanie projektov

20. 2. 2006 | videné 1807-krát
na vedeckú spoluprácu s Ukrajinou v rámci programov Vedeckého výboru NATO.

Odbor medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce Ministerstva školstva Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Stálou delegáciou Slovenskej republiky pri organizácii Severoatlantickej Zmluvy v Bruseli vyhlasuje výzvu na vedeckú spoluprácu s Ukrajinou, v rámci podmienok predkladania vedeckých projektov na financovanie zo zdrojov NATO. V prípade úspešnosti projektov (ich akceptácie Vedeckým výborom NATO) môžu byť na riešenie projektov poskytnuté aj finančné prostriedky v rámci schváleného rozpočtu Sekcie vedy a techniky, resp. Sekcie vysokých škôl MŠ SR, na príslušný rok.

Záujemcovia o grant môžu svoje žiadosti (krátke návrhy projektov, formulár je na internete) predkladať po celý rok. Pre tento rok boli stanovené tri uzávierkové termíny: 1. marec 2006, 1. júl 2006 a 1. november 2006.

Kontaktné osoby, informácie, národný koordinátor projektov:


Ministerstvo školstva SR:

Podborné informácie o programe Vedeckého výboru NATO, ako aj o možnostach zapojenia sa do projektov a uchádzania sa o granty NATO (podporné financovanie zo zdrojov MŠ SR) poskytuje Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, 813 30 (sídlo Hanulova 5/b), Odbor medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, odborná pracovníčka, hlavná štátna radkyňa, koordinátorka a delegátka vo Vedeckom výbore NATO Ing. Soňa Straková, tel: 69 202 212, fax: 69 202 203, e-mail: sona.strakova@minedu.sk.
Ministerstvo školstva žiada o zasielanie predkladaných projektov na schválenie VV NATO v jednej kópii (poštou aj elektronickou formou) na adresu koordinátorky, Sekcia vedy a techniky MŠ SR.