Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Pravidla pre schvalovanie vyskumnych projektov MVTS financovaných zo zdrojov SAV_11 Nov 2021

25. 11. 2021 | videné 410-krát

P r e d s e d n í c t v o   S A V dňa 11. novembra 2021   na 5. zasadnutí Predsedníctva Slovenskej akadémie vied s c h v á l i l o : Pravidlá pre schvaľovanie výskumných projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce financovaných zo zdrojov SAV,