Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Areál SAV v Bratislave na Patrónke

Zasadal Snem SAV

9. 11. 2021 | videné 629-krát

Na svojom ďalšom zasadnutí sa 9. novembra 2021 zišiel Snem SAV, ktorý rokoval online. Na programe mal najmä schvaľovanie dodatkov k základným dokumentom SAV v súvislosti s novými legislatívnymi zmenami.   

Podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu Juraj Koppel predstavil Návrh Dodatku č. 4 k Štatútu SAV, ktorý zohľadňuje zmeny spojené s procesom transformácie SAV na verejné výskumné inštitúcie. Snem SAV po dlhej diskusii dodatok s pripomienkami schválil.

Snem SAV ďalej prerokoval Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Snemu SAV, ktorý napríklad upravuje požiadavku na verejné zasadnutia snemu, požiadavky na uznášaniaschopnosť komôr, kontrolu plnení zápisníc aj uznesení atď. Snem SAV Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Snemu SAV s pripomienkami schválil.

Snem SAV prerokoval aj návrh Dodatku č. 2 k Volebnému poriadku Snemu SAV, ktorého schvaľovanie bolo na návrh výboru snemu odložené na december.

Podpredseda SAV Juraj Koppel členom snemu v krátkosti predstavil aj návrhy dodatkov k Pravidlám výberových konaní na obsadzovanie miest riaditeľa aj vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej SAV. Snem SAV Dodatok č. 3 k Pravidlám výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa v. v. i. založenej SAV s pripomienkami schválil. Rovnako schválil s pripomienkami aj Dodatok č. 2 k Pravidlám výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky v. v. i. založenej SAV.

Snem schválil bez pripomienok návrh Dodatku č. 1 k zásadám pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2016 – 2021.

Snem SAV zároveň svojím uznesením uložil Predsedníctvu SAV vypracovať úplné znenie predpisov schválených na tomto sneme do 15. decembra 2021 a zverejniť ich na webovom sídle SAV.

Členovia Snemu SAV potom zobrali na vedomie správu o aktuálnej situácii SAV prednesenú predsedom akadémie Pavlom Šajgalíkom. Venoval sa v nej najmä aktuálnym rokovaniam o prípadnom čerpaní prostriedkov z Plánu obnovy, rozdelení štrukturálnych fondov, dotkol sa aj doktorandského štúdia.

Na záver Snem SAV uznesením požiadal Predsedníctvo SAV, aby na webovom sídle SAV do 15. decembra 2021 zabezpečilo systém pre verejný priamy prenos zo zasadnutí Snemu SAV a spustenie registračného systému pre účasť verejnosti na zasadnutiach snemu SAV do 1. februára 2022.

Text: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články