Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Slovenská akadémia vied podporuje reformu ochrany prírody

7. 9. 2021 | videné 1643-krát

Zástupcovia vedeckej obce z biologicko-ekologickej sekcie ústavov Slovenskej akadémie vied podporujú návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny a prevod štátnych pozemkov v chránených územiach pod správu Ministerstva životného prostredia SR. Víziu národných parkov riadených jediným ministerstvom dohliadajúcim na medzinárodné štandardy IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov) považujú za nevyhnutný predpoklad efektívnej ochrany životného prostredia. Vyhlásenie zároveň podporujú všetci členovia Predsedníctva SAV. Kompletné znenie stanoviska uvádzame v pôvodnom znení.

 

Vyjadrenie podpory členov Predsedníctva SAV a biologicko-ekologickej sekcie ústavov SAV

k reforme ochrany prírody a prevodu štátnych pozemkov v chránených územiach

pod správu Ministerstva životného prostredia SR

 

V súvislosti s prebiehajúcou diskusiou o novele zákona o ochrane prírody a krajiny a príslušnou antikampaňou prevažne neštátnych vlastníkov lesov sa Slovenská akadémia vied (SAV) rozhodla vyjadriť podporu navrhovanej novele, ktorou sa majú presunúť štátne pozemky v treťom a vyššom stupni ochrany v národných parkoch pod Ministerstvo životného prostredia SR. Ako zástupcovia vedeckej obce a odborníci venujúci sa problematike biodiverzity, ochrane prírody, výskumu bioty a ekológii lesných ekosystémov si dovoľujeme vyjadriť podporu navrhovaným zmenám a prispieť tak k zlepšeniu ochrany prírody a krajiny na Slovensku.

V dôsledku prebiehajúcich klimatických zmien a environmentálnej krízy je naliehavo potrebné premyslené plánovanie a rozhodovanie na všetkých úrovniach spoločnosti (od individuálnej po celoštátnu), zamerané na zachovanie biodiverzity prírodného prostredia a zdrojov (vrátane vodných), ako aj ich obnovy a zachovania trvalo udržateľného rozvoja. Je potrebné vychádzať z kompetentných a odborných znalostí, aby tieto mohli byť využité pri obnovných alebo zmierňujúcich opatreniach. Z tohto hľadiska je vízia národných parkov, riadených jediným ministerstvom presadzujúcim a dohliadajúcim na medzinárodné štandardy, aké majú národné parky spĺňať (kritériá IUCN), nevyhnutným predpokladom efektívnej ochrany životného prostredia a zmierňovania negatívnych trendov, ktorých sme svedkami. Súčasná pandémia ukazuje, aká zraniteľná môže byť spoločnosť vystavená prírodným a prirodzeným hrozbám. Je to práve ochrana diverzity a preferencia prirodzených adaptačných mechanizmov spoločenstiev rastlín a živočíchov, ako aj celých biotopov a ich súčastí, ktorá najlepšie vplýva na zmierňovanie klimatických zmien a udržanie zdravého životného prostredia, v ktorom sa človek môže rozvíjať a čerpať energiu. Variabilita, rôznorodosť, druhová pestrosť a prirodzené procesy selektujúce tie najefektívnejšie adaptácie a reakcie, ktoré by mali byť primárne v národných parkoch ochraňované a podporované, môžu byť účinne rozvíjané iba pod zjednoteným vedením, podporeným vedeckými poznatkami a reálnymi dátami. Toto by jednoznačne malo byť zabezpečované Ministerstvom životného prostredia SR, ktoré má ochranu ekosystémov a prírode blízke hospodárenie primárne v náplni práce svojho rezortu.

Zároveň chceme zdôrazniť, že verejná mienka by nemala byť formovaná skreslenými informáciami rozširovanými rôznymi záujmovými skupinami a politickými kalkulmi, ktoré čisto odbornú diskusiu na túto tému odvádzajú mimo pôvodný zámer, presadzujú vlastné ekonomické záujmy a znevažujú profesionálne dobrý úmysel zjednotiť ochranu prírody pod gesciu jedného ministerstva.

V Bratislave 7. 9. 2021

Vyjadrenie podporujúce návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorým sa majú presunúť štátne pozemky v treťom a vyššom stupni ochrany v národných parkoch pod Ministerstvo životného prostredia podporili všetci členovia Predsedníctva SAV a nižšie uvedení riaditelia s vedeckými radami relevantných inštitúcií SAV.

 

Predseda SAV                                                           prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Podpredseda za 2. oddelenie vied SAV                    prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc.

a všetci členovia Predsedníctva SAV

 

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV              Mgr. Anna Bérešová, PhD.

Ústav zoológie SAV                                                  RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.

Ústav krajinnej ekológie SAV                                    Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.

Centrum biovied SAV                                                Ing. Zdena Sulová, DrSc.

 

Ilustračné foto: David Jusko/Unsplash

Súvisiace články