Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ocenený Juraj Lapin s podpredsedom SAV pre 1. oddelenie vied a Čestnou plaketou Aurela Stodolu

Ing. Juraj Lapin, DrSc., držiteľom Čestnej plakety SAV Aurela Stodolu

14. 7. 2021 | videné 874-krát

Sú to veľmi príjemné momenty, pri ktorých si môžeme – konečne aj osobne – uctiť významných pracovníkov Slovenskej akadémie vied a vzdať im hold za ich vynikajúcu vedeckú činnosť, uviedol pri udeľovaní Čestnej plakety SAV Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied Dr. Martin Venhart. Ocenenie si z jeho rúk prevzal Ing. Juraj Lapin, DrSc., vedúci Divízie vlastností materiálov a konštrukcií Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.

V príjemnej, takmer „rodinnej“ atmosfére slávnostné laudácio predniesol dlhoročný spolupracovník Juraja Lapina, člen Predsedníctva SAV Dr. František Simančík. Ing. Juraj Lapin, DrSc., sa zásadnou mierou zaslúžil o rozvoj vednej oblasti procesov tuhnutia komplexných kovových, najmä intermetalických zliatin, a hodnotenia mechanických  vlastností materiálov pri vysokých teplotách. Patrí k medzinárodne uznávaným odborníkom, s nadpriemerným ohlasom na publikované originálne vedecké výsledky,“ uviedol.

Ing. Juraj Lapin, DrSc., od ukončenia vysokej školy nepretržite pracuje v Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV. Začínal v roku 1984 dvojročným študijným pobytom, neskôr pokračoval vedeckou ašpirantúrou, ako samostatný vedecký pracovník viedol oddelenie intermetalických fáz (od 1995), neskôr Divíziu vlastností materiálov a konštrukcií (od 2001 dodnes). V rokoch 2009 – 2017 bol členom Predsedníctva SAV, z toho v rokoch 2009 – 2015 podpredsedom pre 1. oddelenie vied. Od 2015 je vedúcim Centra aplikovaného výskumu SAV zameraného na nové materiály a technológie. Je členom Učenej spoločnosti SAV. V rokoch 2014 – 2018 bol členom Rady APVV pre technické vedy. V súčasnosti je Národným delegátom Horizont 2020 – vesmír.

Odborne sa od začiatku (od vysokoškolského štúdia) zameriaval na výskum procesov tuhnutia komplexných kovových zliatin a ich vplyv na mikroštruktúru a následne na vybrané mechanické vlastnosti súčiastok, ktoré sú z nich vyrobené. Najskôr sa v skupine Dr. Kováčovej venoval procesom usmernenej kryštalizácie niklových zliatin pre potreby lopatiek leteckých motorov, ktoré boli jednou z nosných výskumných tém ÚMMS, neskôr po dlhodobom pobyte na Université catholique de Louvain v Belgicku v spolupráci s prof. F. Delanneyom vytvoril vlastný tím zameraný na komplexné intermetallické zliatiny na báze niklu, titánu resp. železa. Na ÚMMS sa mu podarilo vybudovať špičkový vedecký tím (podľa hodnotenia nezávislej agentúry ARRA v roku 2011) zameraný na procesy tuhnutia komplexných intermetalických zliatin, ktorých cieľom je významné zlepšenie ich mechanických vlastností pri vysokých teplotách ako aj zvýšenie ich koróznej (oxidačnej) odolnosti. V roku 2013  získal  Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii Vedecko-technický tím roka.

Juraj Lapin vychoval päť doktorandov, z ktorých traja sú teraz zamestnancami ÚMMS.

F. Simančík v laudáciu viackrát vyzdvihol prínos J. Lapina pre prácu ústavu. „Patrí ku kľúčovým vedeckým pracovníkom ÚMMS, ktorí dlhodobo formujú jeho zameranie a podstatnou mierou sa podieľajú na vysokej kvalite ústavného základného výskumu. Ako člen Učenej spoločnosti SAV a bývalý podpredseda SAV patrí k rešpektovaným a mienkotvorným vedeckým pracovníkom SAV, v ktorej pôsobí celý svoj profesionálny život. Predsedníctvo SAV sa preto pri príležitosti jeho životného jubilea – k 60. narodeninám (9. 2. 1960) rozhodlo udeliť mu Čestnú plaketu SAV Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách,“ dodal František Simančík.

Ako v rámci poďakovania uviedol J. Lapin, v živote sa veľmi nepozerá do minulosti. „Podstatná je budúcnosť a v nej by som najradšej videl, ako sa mladí ľudia po získaní skúseností v zahraničí vracajú domov a zúročujú svoje vedomosti a znalosti na Slovensku."

Srdečne blahoželáme!

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články