Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ocenený Ján Feranec s predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom

Zlatá medaila SAV pre doc. RNDr. Jána Feranca, DrSc.

14. 7. 2021 | videné 959-krát

„Presne 14. augusta 1974 mi dali do občianskeho preukazu pečiatku zamestnanca Slovenskej akadémie vied a odvtedy tu pracujem a som na to veľmi hrdý,“ uviedol v ďakovnej reči doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., vedúci vedecký pracovník Geografického ústavu SAV, ktorý si v stredu 14. júla 2021 prevzal z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka najvyššie vyznamenanie akadémie Zlatú medailu SAV.

Predseda SAV Pavol Šajgalík v príhovore vyzdvihol jeho dlhoročnú prácu v SAV a úspechy vo vedeckej práci. „Udeľovanie cien je vždy príležitosťou zamyslieť sa, aké osobnosti v SAV máme a ako významne reprezentujú nielen vedeckú obec, ale aj spoločnosť, rovnako tiež, aká dôležitá je v dnešnej postfaktuálnej dobe vedecká práca,“ konštatoval P. Šajgalík.

Ján Feranec je špičkovým vedeckým pracovníkom a medzinárodne uznávaným expertom v oblasti geografie a diaľkového prieskumu Zeme. Medzinárodné ohlasy na jeho rozsiahlu publikačná činnosť sú dôkazom, že významným spôsobom prispel k rozvoju geografického výskumu v celosvetovom meradle, uvádza sa okrem iného v laudáciu, ktoré predniesol podpredseda SAV pre 1. oddelenie Dr. Martin Venhart. Udelenie Zlatej medaily SAV je tak vhodným ocenením jeho celoživotného diela pri príležitosti významného životného jubilea.

Celá vedecká kariéra doc. Feranca je spätá s Geografickým ústavom SAV, kde v rokoch 1974 – 1976 absolvoval najskôr študijný pobyt, následne v rokoch 1977 – 1979 vedeckú ašpirantúru. V roku 1982 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a získal titul CSc. v odbore Fyzická a regionálna geografia, DPZ v Geografickom ústave SAV. V roku 1996 získal titul docent na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V roku 2007 získal titul DrSc. – doktor geografických vied.

V rokoch 1980 až 1997 pôsobil na Geografickom ústave SAV najskôr ako odborný pracovník, potom vedecký pracovník a samostatný vedecký pracovník. Od roku 1997 je vedúcim vedeckým pracovníkom. V rokoch 1989 – 1992 bol vedúcim oddelenia geoinformačných systémov a diaľkového prieskumu Zeme, po zmene názvu oddelenia v rokoch 1992-2002 pôsobil ako vedúci oddelenia kartografie a geoinformatiky. Následne vykonával funkciu zástupcu riaditeľa ústavu (2001 – 2002). V roku 2002 ho vymenovali za riaditeľa ústavu a túto funkciu vykonával do roku 2006.

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa doc. Feranec venuje najmä analýze a hodnoteniu krajiny a jej zmien na báze snímok získaných metódami diaľkového prieskumu Zeme (DPZ). Doterajšie dosiahnuté výsledky publikoval v dvoch zahraničných a deviatich domácich monografiách, dvoch domácich odborných knižných publikáciách, 18 kapitolách v monografiách, 103 časopiseckých štúdiách a mnohých ďalších publikáciách. Na publikačnú činnosť doc. Feranca bolo zaznamenaných celkovo vyše 3700 ohlasov, z toho 1852 je evidovaných v databáze WOS.

Výrazný vplyv na jeho vedeckú výskumnú činnosť mala zahraničná spolupráca. Bol vedúcim riešiteľom viacerých medzinárodných projektov. Osobitné miesto malo riešenie celoeurópskych projektov CORINE Land Cover (CLC). Jeho aktívne pôsobenie v technickom tíme projektu CLC Európskej environmentálnej agentúry vyústilo do vypracovania monografie CORINE Land Cover Technical Guide – Addendum 2000, ktorej je spoluautorom. Na význam a uplatnenie tejto monografie poukazuje veľký medzinárodný ohlas, dosahujúci v súčasnosti 950 citácií. Ďalšími významnými projektmi boli 5RP EÚ BIOPRESS a projekt ATBIOMAP v rámci programu ESA PECS.

Srdečne blahoželáme!

(Plné znenie laudácia je v prílohe.)

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články