Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Medaila SAV za podporu vedy pre doc. RNDr. Jána Salaja, DrSc., a RNDr. Milana Valachoviča, DrSc.

12. 7. 2021 | zhliadnuté 263-krát

Medailu SAV za podporu vedy si 12. júla 2021 prevzali z rúk predsedu SAV prof. RNDr. Pavla Šajgalíka DrSc., vedeckí pracovníci Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc., a RNDr. Milan Valachovič, DrSc.

Pri ocenení boli prítomní aj podpredseda SAV pre 2. oddelenie vied prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc., ktorý na počesť ocenených predniesol slávnostné laudáciá, členovia Predsedníctva SAV prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. a MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD., a riaditeľka CBRB SAV Mgr. Anna Bérešová, PhD.

Oceňovanie vedcov SAV je vždy príjemným zastavením a zamyslením sa, prečo zaujíma akadémia také významné miesto v spoločnosti – je to vďaka ľuďom, ktorí vedeckú prácu vykonávajú. Uviedol pri udeľovaní medailí predseda SAV Pavol Šajgalík.

Doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc., je vedúci vedecký pracovník Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor biológia (1972 – 1977), v roku 1979 získal titul RNDr., v roku 1983 sa stal kandidátom vied (CSc.) a v roku 2009 získal titul DrSc. (Ústav genetiky a biotechnológii SAV, Nitra), v tom istom roku sa habilitoval na Fakulte biotechnológie a potravinárstva na SPU v Nitre.

Vedecké poznatky a skúsenosti si aktívne rozširoval počas mnohých študijných a pracovných pobytov v zahraničí (napr. Ústav fyziológie rastlín im. Timirjazeva v Moskve, Univerzita v Štokholme,  Poľnohospodárska univerzita vo Wageningene, Univerzity vo Florencii a Bonne, Oulu atď.).

Venoval sa vplyvu abiotických stresových faktorov, akými sú napríklad nízke teploty, na štrukturálne a fyziologické mechanizmy adaptácie stálozelených drevín na tieto environmentálne podmienky. Neskôr sa začal venovať reprodukčnej biológii ihličnatých drevín, a potom až do súčasnosti skúmaniu anatomicko-cytologických, fyziologických a molekulárnych aspektov rozmnožovania ihličnatých drevín v podmienkách in vitro. Na Ústave genetiky a biotechnológií rastlín SAV zaviedol niekoľko mikroskopiských metodických postupov, vrátane sledovania in situ expresie génov. Tieto metódy prednášal aj študentom na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, pre ktorých v spoluatorstve pripravil štyri učebné texty – skriptá.

Doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc., pôsobil v SAV na Ústave dendrobiológie (1977–1989) a od roku 1989 až do súčasnosti pracuje v Ústave genetiky a biotechnológií rastlín (od roku 2017 súčasťou Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV). Toto pracovisko riadil v rokoch 2009–2019. Je autorom jednej knižnej monografie, a viac ako 70 WOS publikácií. Jeho práce majú viac ako 1100 WOS ohlasov.

(Plné znenie laudácia je v prílohe.)

 

RNDr. Milan Valachovič, DrSc., je vedúci vedecký pracovník Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. V roku 1981 promoval na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava, odbor systematická biológia. Titul RNDr. získal v roku 1983, kandidátom vied sa stal v roku 1982, titul DrSc. má od roku 2018.

Milan Valachovič je všestranná vedecká osobnosť. Preukázal ju vytvorením vedecky významných originálnych prác dôležitých pre rozvoj bádania v oblasti vegetácie, ale aj pre spoločenskú prax. Ako geobotanik vníma vegetáciu, teda rastlinnú pokrývku územia cez prizmu jej vývoja od postglaciálu až po súčasnosť. Podieľal sa na príprave mapy potenciálnej vegetácie Slovenska. Zaoberá sa pestrosťou a rozmanitosťou vegetácie, teda biodiverzitou na úrovni rastlinných spoločenstiev a ekosystémov na národnej i regionálnej úrovni (najmä územie Karpát a Panónie) a spôsobom, ako tieto vegetačné jednotky klasifikovať. Generuje dáta, ktoré charakterizujú rastlinné spoločenstvá, zaznamenáva a uchováva ich v príslušnej elektronickej infraštruktúre.

Dr. Valachovič kombinuje terénne skúsenosti a zber dát z palearktickej oblasti s tvorbou a budovaním databázového systému na ukladanie dát, metodologický aparát na štatistické vyhodnocovanie údajov. Systematicky a cieľavedome napĺňal s tímom kolegov a študentov víziu spracovať rastlinné spoločenstvá Slovenska. Zaslúžil sa o vybudovanie Centrálnej databázy fytocenologických zápisov (CDF), ktorej história siaha do začiatku osemdesiatych rokov 20. storočia, a ktorá sústreďuje dostupné fytocenologické zápisy z územia Slovenska pre postupné spracovanie synoptických tabuliek všetkých vegetačných typov na Slovensku a jeho publikovania prostredníctvom série monografií Rastlinných spoločenstiev Slovenska pre kvalifikovanú tvorbu druhových skupín, pre mapovanie rozšírenia taxónov a syntaxónov a podobne.

Na svojom konte má 64 vedeckých prác registrovaných vo WOS, sedem monografií a 76 vedeckých prác v iných časopisoch.

(Plné znenie laudácia je v prílohe.)

Obom oceneným srdečne blahoželáme!

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky