Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zo slávnostného udeľovania Cien SAV pre 1. oddelenie vied; zľava štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis, predseda SAV Pavol Šajgalík, predsedníčka Snemu SAV Katarína Gmucová a podpredseda SAV pre 1. OV Martin Venhart. Podujatie moderoval Oliver Zajac z Historického ústavu SAV

Ceny Slovenskej akadémie vied za rok 2020

29. 6. 2021 | videné 3021-krát

V komornom prostredí Malého kongresového centra SAV v Bratislave oceňovali aj tento rok špičkových vedcov SAV. Ceny Slovenskej akadémie vied sú najvyšším ocenením tvorivej činnosti jej vedcov. Dodržiavanie prísnych pandemických opatrení rozdelilo udeľovanie cien na dva dni a po jednotlivých oddeleniach vied.  Ceny SAV odovzdal v pondelok 28. júna a v utorok 29. júna predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., za prítomnosti predsedníčky Snemu SAV RNDr. Kataríny Gmucovej, CSc., a podpredsedov SAV pre jednotlivé oddelenia vied – Mgr. Martina Venharta, PhD., prof. RNDr. Karola Marholda, DrSc., a RNDr. Miroslava Tibora Morovicsa, CSc.

Pozvanie na slávnostný ceremoniál prijali Ľudovít Paulis, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v utorok aj podpredseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Jozef Habánik.

Ako uviedol v slávnostnom príhovore Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR, ocenení vedci sú len vzorkou špičkových vedcov SAV, ktorí vedia konkurovať aj vedcom v zahraničí, a samotná SAV je inštitúciou, ktorá disponuje veľmi kvalitným vedeckým potenciálom.

Ceny Slovenskej akadémie vied za rok 2020 v 1. oddelení vied o neživej prírode

Cieľom vedeckej práce SAV je, aby sa vedela transferovať do verejného života, konštatoval v príhovore pre 1. oddelenie vied predseda SAV prof. Pavol Šajgalík. A práve oddelenie o neživej prírode považuje za tú časť SAV, ktorá má najväčší potenciál transferovať.

Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce pre mladých pracovníkov získal

Mgr. Martin Števko, PhD., z Ústavu vied o Zemi SAV,

za sériu publikácií v oblasti mineralogického výskumu a za objavy nových minerálov na území Slovenskej republiky.

 

Cenu SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy v 1. oddelení vied udelili

RNDr. Matejovi Balážovi, PhD., z Ústavu geotechniky SAV.

 

V oblasti špičkových publikácií boli v 1. oddelení vied ocenení:

RNDr. Peter Vajda, PhD., Ústav vied o Zemi v kategórii špičková časopisecká publikácia.

 

V kategórii Nature Index získali cenu:

RNDr. Marcel Človečko, PhD., Ústav experimentálnej fyziky SAV

Ing. Ján Šoltýs, PhD., Elektrotechnický ústav SAV

Mgr. Adam Tomašových, DrSc., Ústav vied o Zemi SAV

Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD., Ústav stavebníctva a architektúry SAV.

 

Ceny SAV za rok 2020 v 2. oddelení vied o živej prírode

Prácu vedeckého pracovníka možno prirovnať k horskému nosičovi, uviedol okrem iného v príhovore pri utorkovom udeľovaní cien pre 2. oddelenie vied predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, „robia to z presvedčenia, lebo ich to baví a preto to robia aj dobre“. Zdôraznil, že vedecká práca je komplikovaná, vyžaduje si vedomosti a množstvo kreativity.

Na slávnostnom ceremoniáli udelili Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce v 2. oddelení vied

Ing. Tomášovi Bertókovi, PhD., EUR Ing., z Chemického ústavu SAV za súbor publikácií z oblasti analýzy komplexných sacharidov na účely medicínskej diagnostiky.

Mgr. Jozefovi Ukropcovi, DrSc., a kolektívu v zložení: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.,  Mgr. Timea Kurdiová, PhD.,Mgr. Miroslav Baláž, PhD., Mgr. Patrik Krumpolec, PhD., Mgr. Zuzana Kovaničová, PhD., MUDr. Martin Schön, PhD., Mgr. Michal Nemec, PhD. Mgr. Lucia Slobodová, PhD., z Biomedicínskeho centra SAV za súbor publikácií o mechanizmoch regulácie energetického metabolizmu pri chronických ochoreniach človeka a pri starnutí.

Cenu SAV za výsledky medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce v oblasti nanomedicíny získala RNDr. Alena Gábelová, CSc., z Biomedicínskeho centra SAV.

Cenou SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy za 2. oddelenie vied ocenili:

doc. RNDr. Tatianu Betákovú, DrSc., RNDr. Borisa Klempu, DrSc., MVDr. Juraja Kopáčeka, DrSc., a prof. RNDr. Silviu Pastorekovú, DrSc., z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV.

Za špičkové publikácie v kategórii časopisecká publikácia získali Cenu SAV:

Mgr. Stanislav Komorovský, PhD., Ústav anorganickej chémie SAV,

Mgr. Zuzana Kovaničová, PhD., Mgr. Jozef Ukropec, DrSc., BMC SAV.

V kategórii vysoké počty citácií:

prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc., BMC SAV,

prof. RNDr. Karol Marhold, CSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV,

MVDr. Daniela Antolová, PhD., Parazitologický ústav SAV.

MVDr. Markéta Derdáková, PhD., RNDr. Mária Kazimírová, CSc., Ústav zoológie SAV

V kategórii Nature Index

Mgr. Kristína Lukáčová, PhD., Centrum biovied SAV,

Ing. Dušan Račko, PhD., Ústav polymérov SAV,

Ing. František Šimko, PhD., Ing. Michal Korenko, PhD., Ing. Zuzana Netriová, PhD., Ústav anorganickej chémie SAV

Ing. Ana Hološ, Mgr. Juraj Kronek, Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc., Ústav polymérov SAV.

 

Ceny Slovenskej akadémie vied za rok 2020 v 3. oddelení vied o spoločnosti

Pandemická situácia vlani i tento rok ukázala, aké nesmierne dôležité pre súčasnosť sú spoločenskovedné odbory. „Práve tretie oddelenie vied nám svojimi výskumami ukázalo spôsob, ako prežiť tento náročný čas,“ zdôraznil vo svojom príhovore oceneným 3. OV predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, a vyzdvihol tiež dôležitosť slobodného bádania.  

Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce

udelili prof. PaedDr. Štefanovi Šutajovi, DrSc., a riešiteľskému kolektívu v zložení: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., PhDr. Mária Homišinová, PhD., Mgr. Michal Kentoš, PhD., Mgr. Mária Ďurkovská, PhD., RNDr. Branislav Šprocha, PhD., Mgr. Lucia Heldáková,PhD., Mgr. Lucia Ištoňová, PhD., Mgr. Klara Kohoutová, PhD., Mgr. Juraj Martonyik, PhD. – z Centra spoločenských a psychologických vied SAV; doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD., Mgr. Nikola Regináčová, PhD., Mgr. Mikuláš Jančura, PhD., Mgr. Barbara Kacerová – z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, za spracovanie rozsiahlej analýzy národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku v rámci riešenia projektu APVV-15-0475 Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020).

Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce získal

Mgr. Juraj Marušiak, PhD., za politologicko-historický výskum postupnej transformácie komunistického režimu v Československu na režim poststalinistického typu v stredoeurópskom kontexte, osobitne za vedeckú monografiu Príliš skoré predjarie. Slovenskí študenti v roku 1956.

Cenu SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy udelili

  • Mgr. Barbare Lášticovej, PhD., Mgr. Kamile Urban, PhD., Mgr. Xenii Daniele Poslon, prof. PhDr. Ivanovi Lukšíkovi, CSc., z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, Mgr. Ing. Miloslavovi Bahnovi, PhD., Mgr. Robertovi Klobuckému, PhD., Mgr. Kataríne Strapcovej, PhD., Mgr. Marianne Mrva, Mgr. Jozefovi Zagrapanovi, PhD., PhDr. Kataríne Moravanskej, PhD., zo Sociologického ústavu SAV
  • Mgr. Zuzane Panczovej, PhD., z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV
  • doc. PhDr. Gabrielovi Bianchimu, PhD., Mgr. Kristíne Blažekovej, Mgr. Nikole Kallovej, Mgr.  Barbare Lášticovej, PhD., prof. PhDr. Ivanovi Lukšíkovi, CSc., Mgr. Xenii Daniele Poslon, Mgr. Magde Petrjánošovej, PhD., doc. Mgr. Miroslavovi Popperovi, PhD., Mgr. Kamile Urban, PhD., z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV

 

Ocenené špičkové publikácie pre 3. oddelenie vied

V kategórii Špičková časopisecká publikácia ocenili Mgr. Andreja Beláka, PhD., z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.

V kategórii Vedecká monografia získali ocenenie:

prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD., Centrum vied o umení SAV

Jon Steward, PhD., Dr. habil. phil. et theol., Filozofický ústav SAV

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

V kategórii Nórsky register získali ceny:

Ondrej Ficeri, PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Mgr. Ing.  Miloš Kosterec, PhD., Filozofický ústav SAV

PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Mgr. Daniel Škobla, PhD., Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD., Sociologický ústav SAV

Mgr. Barbara Lášticová, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Mgr. Xenia Daniela Poslon, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

 

V rámci slávnostného odovzdávania Cien SAV za rok 2020 odovzdali ďakovný list Slovenskej akadémie vied bývalým predsedom SAV akademikovi MUDr. Ladislavovi Machovi, DrSc., a prof. Ing. Štefanovi Lubymu, DrSc., pri príležitosti ich životných jubileí.

 

Fotogaléria z udeľovania Cien SAV 2020

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články