Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na prednášku

Pozvánka na on-line prednášku A 12th-century Sacramentary from Hungary as a Multilayered Source for Chant History

15. 6. 2021 | zhliadnuté 323-krát

Dňa 23. júna 2021 o 17.00 h sa uskutoční on-line prednáška Dr. Zsuzsy Czagány z Ústavu hudobnej vedy Výskumného centra humanitných vied Maďarskej akadémie vied na tému A 12th-century Sacramentary from Hungary as a Multilayered Source for Chant History.

Registrácia na prednášku je možná prostredníctvom tohto linku do 22. júna 2021 (do 17. h)

Dr. Zsuzsa Czagány je renomovaná maďarská muzikologička, špecialistka na výskum stredovekého chorálu s ťažiskovým zameraním na spracovanie hudby stredovekého ofícia v strednej Európe (neskorostredoveké ofíciá tzv. historiae), hudobnú teóriu (Corpus Hollandrini) a výskum fragmentov. Je vedúcou Oddelenia najstarších dejín hudby Výskumného centra humanitných vied, vedúcou projektu Digital Music Fragmentology. Je autorkou početných monografií (edície Corpus Antiphonalium Officii – Ecclesiae Centralis Europae, Historiae, Traditio Iohannis Hollandrini) a štúdií. Najnovšie publikovala trojzväzkovú edíciu monumentálneho, neskorostredovekého rukopisu, tzv. Varadínskeho antifonára (edícia Musicalia Danubiana 26).

Prednáška A 12th-century Sacramentary from Hungary as a Multilayered Source for Chant History bude prezentovať najnovšie muzikologické výskumy tzv. Prayovho kódexu (Mny 1, Maďarská národná knižnica v Budapešti, napísaný po roku 1192), ktorý bol takmer 700 rokov súčasťou knižnice Bratislavskej kapituly sv. Martina. Okrem iných vedných disciplín (dejiny výtvarného umenia, všeobecná história, kodikológia a paleografia, liturgika) predstavuje tento rukopis extrémne dôležitý materiál pre muzikologické výskumy, konkrétne pre formovanie liturgie a liturgickej hudby v stredovekom Uhorsku. Muzikologické výskumy rukopisu sa venujú sakramentáru, ktorý tvorí časť korpusu kódexu. Táto liturgická časť prameňa obsahuje omšové modlitby s početnými spevmi a pripísanými modlitbami. V rukopise sa zachovali najstaršie príklady bezlinajkovej neumovej notácie z konca 12. storočia a najstaršieho štádia ostrihomskej (domácej, uhorskej) notácie na linajkovej osnove zo začiatku 13. storočia.

Dr. Zsuzsa Czagány sa vo svojej prednáške zameria na celkovú analýzu hudobného obsahu Prayovho kódexu a identifikáciu zahraničných vplyvov.

Prednáška je súčasťou trilaterálneho medzinárodného projektu Early Music in Central Europe: Local Elements – Transregional Connections - International Research (EMCE), ktorý koordinujú Ústav hudobnej vedy SAV, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. (Praha, Česká republika) a Ústav hudobnej vedy Centra humanitných vied (Budapešť, Maďarsko).

Cyklus prednášok je určený pre vedecké inštitúcie i školy s cieľom zabezpečiť transfer aktuálnych informácií o výskumoch zo strednej Európy pre USA, Kanadu, Veľkú Britániu, Austráliu a iné časti Európy z oblasti muzikológie, kodikológie, paleografie, histórie, dejín výtvarného umenia, liturgiky, digital humanities.

Cyklus prednášok EMCE národných projektov:

  • Old Myths, New Facts": Czech Lands in Centre of 15th–Century Music Developments (GAČR EXPRO 19-28306X, 2019-2023), zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, PhD.
  • APVV-19-0043 CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy (2020 – 2024), zodpovedný riešiteľ: PhDr. Eva Veselovská, PhD.
  • HAS "Momentum" Digital Music Fragmentology. (2019 – 2023), zodpovedný riešiteľ:  Dr. Zsuzsa Czagány

Text: Hana Urbancová, Ústav hudobnej vedy SAV

Súvisiace články