Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zo zasadnutia Medzinárodného hodnotiaceho panelu a Predsedníctva SAV 1. júna 2021

Odporúčania Medzinárodného poradného výboru Predsedníctvu SAV

14. 6. 2021 | videné 974-krát

Na základe odporúčaní Medzinárodného hodnotiaceho panelu (IAB) z roku 2017 prijalo Predsedníctvo SAV rázne kroky, ktoré viedli k modernizácii ústavov SAV, hodnotených za obdobie rokov 2011 – 2015. SAV a jej ústavy zohľadnili prakticky všetky aspekty týchto odporúčaní. Možno konštatovať, že došlo k výraznému zlepšeniu kvality výskumu SAV a jeho dosahu na spoločnosť, napríklad pri spolupráci so slovenskými výskumnými univerzitami. Mnoho odporúčaní sa podarilo realizovať veľmi rýchlo, iné potrebujú viac času.

Zároveň sa zlepšuje aj výskumné a inovačné prostredie na Slovensku, ako možno vidieť na príklade novej legislatívy týkajúcej sa konkurenčných nástrojov financovania výskumu, metód monitorovania kvality výskumu a plánu transformácie ústavov SAV na verejno-výskumné inštitúcie.

Medzinárodný poradný výbor (IAB) od roku 2018 na pravidelných ročných stretnutiach pripomienkuje návrhy na zlepšenie fungovania SAV a jej ústavov a na základe aktuálnych podkladov poskytnutých Predsedníctvom SAV vydáva vždy nové odporúčania. Po svojom poslednom zasadnutí zo dňa 1. júna 2021 sa IAB domnieva, že k týmto odporúčaniam nie je potrebné sa ďalej vyjadrovať.

IAB sa však vyjadrilo k plánovanej reforme procesu hodnotenia kvality vedeckých inštitúcií, ktorú pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, a ktorá zahŕňa:

1. pravidelné hodnotenie organizované SAV každých päť rokov;

2. ročné hodnotenie ústavov SAV na základe peer review a publikačného výkonu, ktoré rovnako organizuje SAV;

3. hodnotenie vysokých škôl a SAV, ktoré plánuje realizovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

IAB odporúča, aby budúce pravidelné hodnotenie SAV aj naďalej vykonávali medzinárodne renomovaní hodnotitelia, ktorí majú okrem svojich vedeckých úspechov aj skúsenosti v oblasti riadenia a vednej politiky, a ktorí sú odhodlaní podporovať zvyšovanie účasti krajín strednej a východnej Európy v európskom výskumnom a inovačnom priestore. Pokiaľ ide o plánované spoločné hodnotenie univerzít a SAV, IAB odporúča, aby toto hodnotenie bolo kombinovaným hodnotením, ktoré vykonávajú tí istí medzinárodní hodnotitelia.

IAB ešte raz zdôrazňuje, že cieľom pravidelného hodnotenia SAV nemá byť známkovanie ústavov a vytváranie ich rebríčku, ale dosahovanie strategických a rozvojových cieľov SAV. Ústavy by sa prostredníctvom sebahodnotenia a vypracovaním strategických plánov mali snažiť o zapojenie svojich zamestnancov do rozvoja inštitucionálnej stratégie, a práve toto majú byť kľúčové podklady pre prácu hodnotiteľov.

IAB odporúča, aby SAV plne využívala výsledky ročných hodnotení kvality svojich ústavov na účely monitorovania a identifikácie kľúčových bodov ďalšieho rozvoja.

Na záver ako pripomienka ambície, ktorú IAB zdôrazňuje od posledného pravidelného hodnotenia, IAB odporúča SAV, aby sa usilovala o zdravú rovnováhu medzi rozvojom akadémie ako kľúčového aktéra excelentnej vedy pre Slovensko a jeho občanov na jednej strane, a zvyšovaním svojej viditeľnosti a angažovanosti v európskom vzdelávaní, výskume a inováciách, na druhej strane.

IAB zostáva ešte poďakovať Predsedníctvu SAV a špeciálne Márii Omastovej za príjemnú a efektívnu spoluprácu, ktorá, ako sme presvedčení, pozitívne poslúžila SAV a slovenskému výskumnému a inovačnému prostrediu.

Text: IAB

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články