Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Fašizmus optikou prekladu: komparatívny pohľad na štyri režimy

8. 6. 2021 | zhliadnuté 169-krát

Ústav svetovej literatúry SAV pripravil na 9. júna o 14.00 h hosťovskú online prednášku Christophera Rundleho (Università di Bologna & The University of Manchester) Fašizmus optikou prekladu: komparatívny pohľad na štyri režimy. 

Docent Christopher Rundle sa ako translatológ venuje výskumu dejín prekladu so zameraním na preklad vo fašistických režimoch. Témou jeho prednášky Fascism through the lens of translation: a comparative study of four regimes bude porovnanie situácie v štyroch fašistických režimoch – vo fašistickom Taliansku, nacistickom Nemecku, frankistickom Španielsku a salazaristickom Portugalsku – cez prizmu prekladu. Sústredí sa v nej na vydávanie literatúry, keďže v tejto oblasti sú medzi spomenutými režimami najvýraznejšie rozdiely, kým napríklad prístupy k filmu či divadlu sa až tak zásadne nelíšili, a preto neponúkajú toľko relevantných možností na zmysluplnú komparáciu. V analýze poukáže na niekoľko zásadných fenoménov, ktoré v spojitosti s prekladom pomôžu poodhaliť podstatu daných režimov. Konkrétne pôjde o programovosť cenzúrnych zásahov, postavenie tzv. populárnej (alebo masovej) literatúry a rasizmus. Ukazuje sa, že roly, ktoré v každom zo spomenutých režimov plnil preklad, naznačujú, nakoľko bol ten či onen režim skutočne fašistický. Štátne zásahy s cieľom obmedziť prekladanie a šírenie prekladov (t. j. zamerané nielen na globálny dohľad nad literárnou produkciou) totiž nachádzame jedine v režimoch, ktoré prijali rasizmus ako oficiálnu doktrínu. Navyše sa zdá, že keď režimy pristúpili k obmedzovaniu prekladov, dialo sa tak čiastočne aj v dôsledku odporu voči populárnej literatúre, ktorú vnímali ako cudzí (a potenciálne nebezpečný a znečisťujúci) element.

V závere prednášky budeme na základe diskutovaných kazuistík uvažovať nad vzťahmi dejín prekladu k dejinám ako takým a poukážeme na niekoľko metodologických osobitostí vyplývajúcich z ich vzťahu.

Christopher Rundle je docentom translatológie Katedry tlmočenia a prekladu na Bolonskej univerzite v Taliansku. Zároveň pôsobí ako vedecký pracovník v odboroch preklad a taliansky jazyk a literatúra na Fakulte humanitných vied Manchersterskej univerzity v Spojenom kráľovstve. Prioritne sa venuje výskumu dejín prekladu so zameraním na preklad vo fašistických režimoch. Je autorom monografie Publishing Translations in Fascist Italy (Peter Lang, 2010), ktorá bola nedávno preložená do taliančiny a vyšla pod názvom Il vizio dell’esterofilia: Editoria e traduzioni nell’Italia fascista (Carocci, 2019). S Kate Sturgeovou zostavil publikáciu Translation Under Fascism (Palgrave Macmillan, 2010). Zostavil aj špeciálne číslo vedeckého časopisu The Translator (1/2014) venované teóriám a metodológii dejín prekladu. Je editorom pripravovanej encyklopedickej publikácie Routledge Handbook of Translation History. V spolupráci s Federicom Zanettinom zostavuje Routledge Handbook of Translation Methodology a s kolegami Anne Langeovou a Danielem Monticellim knihu Translation Under Communism (Palgrave Macmillan). Spolu s Pekkom Kujamäkim je editorom knižnej série Routledge Research on Translation and Interpreting History. Riadi aj translatologický vedecký online časopis inTRAlinea.

Pripojenie: https://zoom.us/j/95948500391?pwd=TnVDSVJRUTZ0WWtlOWcvZjM0TzVjZz09

Text a foto: Ústav svetovej literatúry SAV