Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Grasslands with Tradition: Botanický ústav SAV skúma biokultúrne dedičstvo Karpát

7. 6. 2021 | zhliadnuté 181-krát

Vo väčšine európskych krajín sa dnes už tradične nehospodári, poľnohospodárstvo prešlo hlbokými zmenami. V niektorých odľahlých horských oblastiach vo viacerých regiónoch východnej Európy však historické spôsoby využívania pôdy a poľnohospodárske prístupy našich predkov pretrvali až do súčasnosti. V týchto oblastiach zostali zachované aj tradičné ekologické poznatky vidieckych obyvateľov, ktoré môžu byť dôležité pri starostlivosti o krajinu v súčasnosti aj v budúcnosti. Ide najmä o zachovanie biodiversity, a to nielen v chránených územiach.

V tradičnej krajine má každá malá parcela svojho vlastníka, a tým aj jedinečný typ hospodárenia a jedinečnú históriu. Jednoduchá rozdelenie na lúky (všetko, čo sa kosí) a pasienky (všetko, čo sa pasie), ktoré sa bežne používa na klasifikáciu travinno-bylinných európskych biotopov, v tradičnej krajine nefunguje, pretože nepokrýva mnohorozmernosť tradičného poľnohospodárstva a neodráža skutočnú diverzitu vegetácie. Často sa stáva, že tradične obhospodarovaná parcela si zaslúži vlastnú kategóriu, či už hodnotíme vegetáciu, alebo typ hospodárenia.

Spoločne s kolegami z Rakúska a Rumunska sme vyvinuli metodiku pre komplexný prieskum tradične obhospodarovaných travinnobylinných ekosystémov, vrátane abiotických, biologických a kultúrnych javov, ktorá odráža mnohorozmernosť tradičného poľnohospodárstva. Naším hlavným cieľom bolo objasniť súvislosti medzi obhospodarovaním a rastlinnou diverzitou na úrovni parcely, ako aj identifikovať tradičné poľnohospodárske postupy, ktoré vedú k vysokej biodiverzite a udržateľnému využívaniu lúk a pasienkov v regiónoch Karpát.

Štúdium vegetácie v siedmich priestorových mierkach v kombinácii s pôdnymi analýzami, detailnými informáciami o súčasnom a historickom využití krajiny (s využitím rozhovorov s vlastníkmi pozemkov, satelitných snímok a historických zdrojov) poskytujú cenné údaje pre viaceré vedné disciplíny vrátane syntaxonómie, ekológie a antropológie. Príklady obhospodarovania založené na tradičných ekologických poznatkoch môžu slúžiť ako inšpirácia pre vývoj moderných stratégií ochrany biodiverzity uplatniteľných v horských vidieckych regiónoch Európy.

Zozbierané údaje sú uložené v databáze Grassland with Tradition zaregistrovanej v Globálnom indexe vegetačných databáz (GIVD) s identifikátorom ID EU-00-032. K dnešnému dňu obsahuje údaje z 31 regiónov v siedmich krajinách (Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina). Náš výskum v minulých rokoch podporila spoločnosť National Geographic Society (grant NGS-288R-18 na tému Karpatské lúky a pasienky – autentická oslava kultúrnej a prírodnej rozmanitosti, a grantová agentúra MŠVVaŠ SR (grant VEGA 2/0095/19 na tému Tradičné ekologické poznatky na ochranu a obnovu travinno-bylinných biotopov.

Naša práca sa zďaleka neskončila. Vo výskume pokračujeme aj v tomto roku v ďalších deviatich regiónoch Rumunska, Srbska, Ukrajiny a Slovenska spolu s osvedčeným medzinárodným tímom vedcov rôzneho zamerania. Ďalšie podrobnosti našom budúcom výskume sa môžete dozvedieť TU

Vybrané výsledky doterajšieho výskumu:

Species-rich grasslands of the Apuseni Mts (Romania): role of traditional farming and local ecological knowledge (research paper in Tuexenia 40, 2020)

Focused on farmers: On the irreplaceable role of man and his animals in biodiversity conservation

Prednášky dostupné online:

Carpathian bio-cultural heritage – a well of wisdom for modern biodiversity conservation (“Visions for Transition – How agriculture and cities of the future can save biodiversity”, May 2020)

Karpatské biologické a kultúrne dedičstvo: studnica múdrosti pre modernú ochranu biodiverzity

Text: Monika Janišová, Botanický ústav CBRB SAV

Foto: Botanický ústav CBRB SAV