Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Neformálne otvorenie výstavy o geoparkoch Slovenska svojou účasťou podporili: Patrik Pachinger - špecialista na ochranu a tvorbu ŽP, SAŽP Banská Bystrica, Pavol Siman - podpredseda SAV pre 1. OV SAV, Ján Madarás - riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV, Jirko Vitáloš - predseda Správnej Rady Geopark Malé Karpaty, Jozef Michalík - predseda Slovenského výboru pre medzinárodný geovedný výskum pri UNESCO

Týždeň európskych geoparkov v SAV: Výstava Geoparky a geoturizmus na Slovensku

26. 5. 2021 | videné 933-krát

Slovenská akadémia vied, Slovenská agentúra životného prostredia a Medzirezortná komisia Siete geoparkov SR pri príležitosti konania environmentálno-edukačného podujatia Týždeň európskych geoparkov inštalovali v areáli SAV v Bratislave – Patrónke pred Aulou SAV, tematickú výstavu Siete geoparkov Slovenskej republiky.

Cieľom výstavy je zvýšiť environmentálne povedomie širokej laickej a odbornej verejnosti o územných, prírodných, archeologických a kultúrno-historických fenoménoch geoparkov Slovenska, zaradených do siete geoparkov Slovenska. Výstava má ambíciu predstaviť geoparky ako živý, pestrý a premenlivý prírodný fenomén s pochopením poznávania prírody cez zrozumiteľné vysvetlenie prírodných javov. Výstava zároveň ilustruje dlhodobo fungujúcu odbornú spoluprácu medzi SAV, SAŽP a MkSG SR, ktoré majú vedúce postavenie pri podpore budovania a rozvoja takýchto nielen geologicky významných území. Výstava je voľne prístupná verejnosti od 26. mája 2021 do 8. júna 2021.

Odborné manažovanie území geoparkov je pomerne náročnou problematikou. Vedenie geoparkov musí spojiť vedné disciplíny prítomné v ich územiach, akými sú geológia, biológia a ekológia, do súvisu s montanistickou, archeologickou, historickou a kultúrnou osobitosťou. Preto je nevyhnutnosťou pre každý manažment  geoparkov poznať v prírode prebiehajúce základné procesy s ich presahom do formovania spoločnosti. Spojením vedeckého poznania a kreativity vznikajú viaceré možnosti popularizácie nielen geoparku, jeho prírodných a sociálnych fenoménov, ale aj vedy, vedeckého poznania a metód vedeckej práce. Z tohto pohľadu symbióza vedy/vedeckých pracovníkov a zástupcov manažmentov geoparkov prináša skutočné obojstranné výhody, pričom práve špecialisti SAV, najmä geovedných ústavov priamo či nepriamo napomáhajú rozvoj geoparkov na území SR. Geoparky sa tým stávajú aktívnym príkladom budovania (zatiaľ neformalizovaných) partnerstiev medzi vedeckými inštitúciami  a súkromnou sférou.

V súčasnosti sú na Slovensku zaradené do siete geoparkov SR tri prevádzkované geoparky:  Novohrad – Nógrád UNESCO geopark, Banskoštiavnický geopark a Banskobystrický geopark. Po slávnostnom udelení dekrétu pre novo vzniknutý Geopark Malé Karpaty, čo bude zároveň vyvrcholením environmentálno-edukačného podujatia Týždeň európskych geoparkov k nim pribudne štvrtý, a tým sa stane ďalším oficiálnym Geoparkom Slovenskej republiky. 

Tento mimoriadny akt menovania geoparku je plánovaný na 4. júna 2021  v Prírodnom a banskom skanzene Budúcnosť v Pezinku.  Aj touto cestou preto prajeme Geoparku Malé Karpaty veľa úspechov v jeho ďalšom „geoživote“, s cieľom dosiahnuť fungujúcu a trvalo udržateľnú formu popularizácie a poznávania najvýznamnejších geotopov, ako aj ochranu prírodného a kultúrno-historického dedičstva pre budúce generácie.

Text: Ústav vied o Zemi SAV, Slovenská agentúra životného prostredia

Foto: Ján Madarás, ÚVZ SAV

Súvisiace články