Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

DNA z vody sa získava filtráciou cez jemné filtre s pórmi okolo 0,5µm

Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti: Sme súčasťou riešenia

22. 5. 2021 | videné 641-krát

Celosvetová biodiverzita sa znižuje, biotopy a druhy sa strácajú, krajina sa homogenizuje. Týka sa to aj sladkovodných ekosystémov, a tie slovenské nie sú výnimkou. Z tohto pohľadu je ľudstvo viac príčinou problému ako súčasťou riešenia. „Sme súčasťou riešenia“ (We are part of the solutin) je sloganom tohoročného Medzinárodného dňa biologickej rozmanitosti.

Sladkovodné ekosystémy zaberajú menej ako percento povrchu Zeme. Podľa odhadov sú však domovom až 10 % celosvetovej biodiverzity. V súčasnosti zároveň patria k najohrozenejším z pohľadu degradácie pôvodných habitatov a vymierania druhov. Snaha o ich ochranu, ekologický manažment, či revitalizáciu je preto namieste. Prvým krokom je poznanie stavu ich biodiverzity. Napriek tomu, že výskum vodných ekosystémov má dlhú tradíciu, s využívaním nových metód zisťujeme, že v ich poznaní máme stále značné medzery.

Perspektívnym a moderným nástrojom na poznávanie biodiverzity, ktorý sa v CBRB SAV snažíme intenzívne zapájať do našich výskumných aktivít, je využívanie molekulárnych dát. Tie sú nezávislé od pozorovateľa, zachovania či prítomnosti morfologických determinačných znakov, DNA je možné analyzovať z environmentálnych vzoriek – eDNA (napr. voda, sedimenty, pôda) bez fyzického odchytenia jedincov. Umožňuje nám to sledovať prítomnosť zriedkavých druhov, identifikovať skrytú diverzitu (napr. kryptické druhy či lokálne genetické línie), alebo tiež včas identifikovať prítomnosť nepôvodných/inváznych druhov. Základom využitia DNA metód sú knižnice referenčných dát, tzv. DNA barkódov. Sú to krátke, druhovo špecifické fragmenty DNA, ktorým je priradený druh a ak získame vzorku DNA neznámeho druhu/druhov, porovnaním s databázou (najčastejšie www.boldsystems.org) ich môžeme určiť. Ak takto určujeme jednu vzorku, hovoríme o DNA barkódingu, vďaka sekvenovaniu novej generácie (NGS) však môžeme v jednej vzorke získať DNA z celého spoločenstva a určiť tak naraz aj stovky druhov (DNA metabarkóding).

Momentálne využívame DNA (meta)barkóding hlavne vo výskume biodiverzity spoločenstiev sladkovodných ekosystémov. Spomenúť možno výskum fauny vodných bezstavovcov alebo rýb v slovenskej časti Dunaja a jeho prítokov v rámci medzinárodnej akcie „Joint Danube Survey“ (JDS4), či analýzu fauny tatranských plies. Naše menšie, čiastkové barkódingové akcie sú zamerané na jednotlivé taxonomické skupiny, napr. podenky Slovenska, vážky Slovenska (spolupráca so Štátnou ochranou prírody SR) či chrobáky a bzdochy tatranských plies. Takto získané dáta slúžia pre monitorovanie ekologického stavu či iné analýzy biodiverzity.

Pre zhromažďovanie informácií o slovenskom (meta)barkódingu (zatiaľ hlavne) vodnej bioty sme zriadili portál AquaBOL.SK (BOL ako Barcode of Life). Pre viac informácií o našich domácich, ale aj medzinárodných aktivitách je preto najlepšie navštíviť stránku www.aquabol.sk. Cieľom nášho výskumu je lepšie spoznať biodiverzitu Slovenska a prispieť tak k tomu, aby sme sa v jej ochrane stali skutočne súčasťou riešenia.

Text a foto: Zuzana Čiamporová – Zaťovičová a Fedor Čiampor, CBRB SAV

Súvisiace články