Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Veda SK: Brána do sveta emócií

16. 4. 2021 | videné 582-krát

Hudba je vraj buď dobrá alebo zlá, pekná alebo ťažko stráviteľná. Nestačí ju len počúvať? Treba ju vedecky „rozpitvávať“? Podobnými otázkami sa začne ďalšie vydanie Vedy SK v Rádiu Slovensko. Pozvanie do nej prijala doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc., riaditeľka Ústavu hudobnej vedy SAV.

Jej zborník štúdií Žena v tradičnej hudobnej kultúre (2019) vzbudil pozornosť odborníkov aj preto, že je výstupom projektu, ktorý po prvý raz otvoril problematiku rodových (gender) štúdií v slovenskej muzikológii v ucelenejšej podobe v spolupráci etnomuzikológie a hudobnej historiografie, so špeciálnym zameraním na hudobnú kultúru tradičného, predmoderného typu. Obsahuje príspevky analyticko-syntetizujúceho zamerania, založené na štúdiu prameňov z vybraných období od stredoveku po súčasnosť. Zborník bol publikovaný ako piaty zväzok edície Studia ethnomusicologica.

Hana Urbancová pracuje v Ústave hudobnej vedy SAV od roku 1992 a venuje sa najmä hudobnej teórii, tradičnej piesňovej kultúre na Slovensku aj historickým prameňom ľudovej hudby, teórii a dejinám etnomuzikológie. Jej monografia Vybrané kapitoly z dejín slovenskej etnomuzikológie (2016) približuje ťažiskové tematické a metodologické dominanty vo vývine vedného odboru na Slovensku od konca 19. storočia po súčasnosť.

Témou Vedy SK bude hudobná veda na Slovensku a súčasne konštatovanie, že hudba je bránou do sveta emócií. V Rádiu Slovensko sa začína v sobotu 17. apríla o 22.19 hodine.                                                        

Text: Stano Ščepán

Foto: unsplash.com/Hannah Busingová

Súvisiace články