Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Titulný obrázok

CENA SAV 2006 pre mladého vedeckého pracovníka

20. 7. 2004 | videné 3344-krát
MVDr. Markéte Derdákovej, PhD., Parazitologický ústav SAV v Košiciach

za prácu: Molekulárna patogenéza novo sa objavujúcich antropozoonóz na Slovensku

Stručná charakteristika práce:

Cena SAV sa udeľuje za výsledky získané v rámci úlohy Štátneho plánu výskumu a vývoja "Molekulárna patogenéza novo sa objavujúcich antropozoonóz na Slovensku" v rámci tematického štátneho programu výskumu a vývoja "Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov", riešených v rokoch 2003-2005.
M. Derdáková bola vedúcou riešiteľského kolektívu uvedenej úlohy. Osobne a v kolektíve ktorý viedla sa podielala na riešení problematiky kliešťami prenášaných zoonóz s dôrazom na lymskú boreliózu a anaplazmózu. Získala originálne a prioritné poznatky o výskyte, rozšírení a vnútrodruhovej rôznorodosti niektorých závažných kliešťami prenášaných patogénov na Slovensku.

1. M. Derdáková na materskom ústave zaviedla metódu priameho študovania genetickej rôznorodosti pôvodcov kliešťami prenášaných zoonóz v kliešťoch, rezervoárových zvieratách a pacientoch, tzv. metódu konformačného polymorfizmu jednovláknovej DNA (SSCP). Táto metóda umožnila rozlíšiť všetky doteraz známe druhy komplexu pôvodcu najrozšírenejšej kliešťami prenášanej zoonózy – lymskej boreliózy v strednej Európe (Slovensko, Česko, Poľsko). Takto zistila výskyt 7 druhov s výraznou vnútrodruhovou variabilitou reprezentovanou 16 poddruhmi (genotypmi), s rôznym stupňom patogenity (schopnosti vyvolať ochorenie) u ľudí. Medzi nimi vôbec po prvýkrát zistila v kliešťovi obyčajnom Ixodes ricinus z Čiech aj nový patogénny druh z tejto skupiny, ktorý bol v r. 1999 izolovaný z pacienta v Holandsku a v r. 2004 pomenovaný ako B. spielmanii. Výsledky prispeli k objasneniu epidemiológie a ekológie lymskej boreliózy v strednej Európe a k vysvetleniu výskytu rôznych klinických prejavov tejto zoonózy. Uvedená metóda SSCP je rýchla, vysoko citlivá a menej finančne náročná ako doteraz bežne používané molekulové metódy pre diagnostiku bakteriálnych a parazitárnych patogénov.

2. Pomocou tejto metódy M. Derdáková získala nové poznatkov aj o rozšírení ďalších kliešťami prenášaných zoonóz - anaplaziem a ehrlichií, ktoré sú patogénne pre človeka i zvieratá. Identifikovala 5 druhov baktérií čeľade Anaplasmataceae v kliešťoch, z ktorých prvýkrát na Slovensku zistila pôvodcu ochorenia oviec Anaplasma ovis a ďalšie dva doposiaľ na Slovensku neznáme druhy Neoehrlichia mikurensis a Anaplasma like.

3. Využitím zavedených metód riešiteľský kolektív získal viacero ďalších významných výsledkov pri štúdii genetickej variability toxoplazmózy, trichinelózy a echinokokózy. Boli získané konkrétne poznatky o vhodnosti resp. obmedzeniach použitých diagnostických metód a postupov pre konkrétne druhy alebo objekty vyšetrovania. Boli vypracované operačné postupy pre jednotlivé diagnostické testy a pripravené pre odovzdanie realizátorovi. Z uvedeného výskumu rezultujú významné poznatky o výskyte, rozšírení a patogenite pôvodcov závažných zoonóz cirkulujúcich na území Slovenska.
Publikované výsledky tejto práce boli ocenené prvou cenou Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAV za najlepšiu publikovanú prácu mladých parazitológov do 35 rokov, v roku 2003 cenou predsedu SAV za 1. miesto v biologickej sekcii študentskej vedeckej konferencie diplomantov a doktorandov, cenou Predsedníctva SAV za 3. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu publikáciu pri príležitosti 50. výročia SAV a v r. 2003 aj prvou cenou Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAV za najlepšiu publikovanú prácu mladých parazitológov do 35 rokov.