Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

BMC SAV súčasťou nového medzinárodného projektu Alliance4Life – A4L_Actions

17. 2. 2021 | zhliadnuté 260-krát

Nový projekt Alliance4Life – A4L_ACTIONS, medzinárodná aliancia výskumných inštitúcií pôsobiacich v krajinách strednej a východnej Európy, vybrali na financovanie z programu Horizont 2020. Nasledujúce tri roky sa budú členské inštitúcie Alliance4Life spolufinancovať z európskeho grantu v sume dva milióny eur, ktorý umožní realizáciu mnohých príkladov dobrej praxe, v rámci doterajšej činnosti aliancie už pilotne overené. Nový projekt znamená ďalšie posilnenie medzinárodnej reputácie Alliance4Life a jeho koordinátora, inštitútu CEITEC Masarykovej univerzity, s cieľom zlepšovania inštitucionálnej kultúry a strategického riadenia výskumných inštitúcií pôsobiacich v oblasti vied o živej prírode, ako aj inšpirácia pre potrebné reformy vednej politiky v strednej a východnej Európe.

Napriek značným investíciám z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) existujú vo výkonnosti výskumu a inovácií medzi rôznymi európskymi krajinami stále veľké rozdiely. Táto skutočnosť má zásadný socioekonomický význam a politické dôsledky, ktoré sa prejavujú najmä v menej produktívnych regiónoch Európskej únie. Rozdiely vo výkonnosti európskeho medicínskeho výskumu a inováciách majú vplyv na distribúciu financií na vedu a výskum z rámcových programov EÚ, čo limituje aj celkový vplyv výskumu a inovácií na kvalitu zdravia a života európskych občanov.

Partneri projektu A4L_ACTIONS si kladú za cieľ prispieť k zmenšeniu inovačnej medzery zlepšovaním inštitucionálnej kultúry a zavedením efektívneho strategického riadenia výskumných inštitúcií v menej výkonných krajinách strednej a východnej Európy. „Naším cieľom je ďalej zvyšovať atraktivitu členov Alliance4Life pre medzinárodnú spoluprácu s vyspelými európskymi krajinami a vytvárať podmienky pre rozšírenie pozitívnych zmien na celý región,“ vysvetľuje Zlatuše Novotná, koordinátorka projektu. Alliance4Life je dnes už etablovanou sieťou združujúcou progresívne výskumné inštitúcie z oblasti vied o živej prírode so sídlom v strednej a východnej Európe. Členské inštitúcie úspešne vyskúšali zavedenie niekoľkých osvedčených postupov a budú ďalej stavať na už dosiahnutých výsledkoch.

A4L_ACTIONS je pokračovaním prvého úspešne realizovaného projektu Alliance4Life, ktorý pred troma rokmi odštartoval v Brne a ktorý tiež koordinoval vedecko-výskumný inštitút CEITEC Masarykovej univerzity. Aliancia spojuje progresívne inštitúcie pôsobiace v oblasti vied o živej prírode zo strednej a východnej Európy. Jej poslaním je podporovať a posilňovať excelentnosť európskeho výskumu a jeho prínosy pre spoločnosť, ľudské zdravie a kvalitu života. Desať zakladajúcich členov formalizovalo existenciu aliancie ako trvalej štruktúry v októbri 2019 vo Vilniuse podpísaním Memoranda o porozumení a pokračovalo v spolupráci aj v náročnom roku 2020. Do konzorcia nového projektu prizvali ďalšie dve členské inštitúcie z Bulharska a Rumunska. Do projektu A4L_ACTIONS, ktorý sa začne v máji 2021, sa tak zapojí celkom 12 inštitúcií. 

Všetci členovia konzorcia sa zaviazali k vytváraniu kultúry, ktorá podporuje excelentnosť vedy nielen prostredníctvom nezávislej evaluácie vedy, ale aj hodnotením inštitucionálnej praxe s jasným cieľom profesionalizovať manažment výskumu v regióne strednej a východnej Európy. Partneri budú spolupracovať na prípravách nových medzinárodných projektov so skúsenými partnermi a iniciovať spoluprácu s priemyslom. Veľká pozornosť sa bude venovať kariérnemu rozvoju výskumných pracovníkov a pracovníčok, podpore talentov a vytváraniu vedeckých sietí. Partneri plánujú zvýšiť kompetencie odborníkov a odborníčok v odbore transferu technológií a vytvoriť priemyselnú platformu spájajúcu akademickú obec so súkromným sektorom. Veľkou výhodou je členstvo a aktívne zapojenie centra CEITEC do ďalšej dôležitej aliancie – EU-LIFE, ktorá spája popredné západoeurópske výskumné inštitúcie z oblasti vied o živej prírode. Toto prepojenie medzi západom a východom umožňuje zdieľanie skúseností a príklady osvedčenej praxe medzi oboma regiónmi s potenciálom ich rozšírenia na celú strednú a východnú Európu.

Text a foto: PRESS RELEASE IN ENGLISH