Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Spoločné vyhlásenie Združenia V7 výskumných a technických univerzít SR a SAV

21. 1. 2021 | videné 1089-krát

Združenie V7 výskumných a technických univerzít Slovenskej republiky a Slovenskú akadémiu vied nepríjemne zaskočilo a sklamalo rozhodnutie Výskumnej agentúry zrušiť dve výzvy na podporu výskumu a inovácií. Projekty z výziev Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel a Priemysel pre 21. storočie tak prídu celkovo o 313 miliónov eur. 

Upozorňujeme, že nejde o prvé rozhodnutie smerujúce k redukcii finančných prostriedkov určených pôvodne pre vedu a výskum. Vnímame tento krok ako negatívny pre akademické a výskumné prostredie. Absurdnosť tohto rozhodnutia ešte viac zvýrazňuje aj fakt, že Slovensko patrí medzi najmenej úspešné krajiny v čerpaní štrukturálnych fondov a hrozí nám vracanie nemalých finančných prostriedkov do rozpočtu Únie namiesto podpory zmysluplných projektov.

Výskumná agentúra, ktorá v programovom období 2014 – 2020 zabezpečuje proces implementácie pomoci z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ na výskum a inovácie, 14. januára 2021 zrušila dve výzvy Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel a Priemysel pre 21. storočie.  Vyše polovica z predložených projektov (35 zo 63) tak po takmer dvoch rokoch nebola vyhodnotená a podporená. Nepodporené projekty v týchto dvoch doménach predstavujú objem 313 miliónov eur, o ktoré prišla slovenská veda a výskum pri súčte zdrojov z EÚ a zo štátneho rozpočtu. V doméne Priemysel pre 21. storočie ide o 203,9 milióna eur, v Digitálne Slovensko o 109,1 milióna eur.

Rozhodnutie Výskumnej agentúry, ktorá však nemohla konať bez súhlasu Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalších orgánov zapojených do riadenia fondov EÚ, tak podľa nášho názoru poprelo význam participácie, transparentnosti a potreby novej RIS 3 stratégie pre nové programové obdobie 2021 – 2027. 

Ak by boli tieto finančné prostriedky presunuté z pôvodného účelu pre vedu a výskum do všeobecných výziev operačných programov, bude to smerovať proti rozvoju vedy a výskumu ako nevyhnutnej podmienky zvyšovania konkurencieschopnosti Slovenska v európskom i svetovom meradle. To najcennejšie, čo takýmito rozhodnutiami strácame, je záujem mnohých ľudí, partnerov, spoločne vytvorených konzorcií a ich vieru, že podpora priemyslu, vedy, výskumu a spoločných inovácií majú na Slovensku význam a podporu. 

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.                                             

rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave        

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.                                        

rektor Univerzity Komenského v Bratislave                      

 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.                                              

rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach         

 

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.           

rektor Technickej univerzity v Košiciach   

 

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

rektor Žilinskej univerzity v Žiline   

 

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 

rektorka Slovenskej poľnohospodárskej  univerzity v Nitre 

 

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach       

 

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

predseda Slovenskej akadémie vied   

 

Foto: unsplash.com/jesse orrico

Súvisiace články