Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Parafráza alebo plagiát?

31. 12. 2020 | videné 1078-krát

Potrebujete inými slovami povedať to isté? Máte text, chcete ho použiť, ale nemôžete ho použiť? Alebo v ňom potrebujete zmeniť slová tak, aby sa od pôvodného odlišoval? Alebo pracujete na detekcii plagiátov? Ako prax ukazuje, tieto požiadavky sú často potrebné a žiadané v širokom spektre verejného života – a ako nám môžu pomôcť moderné lingvistické metódy? Jednoduchá lexikálna substitúcia slov s blízkou euklidovskou vzdialenosťou v modelovanom sémantickom lineárnom vektorovom priestore, pri dodržaní morfologických vlastností substituentov, môže veľmi výrazne napomôcť dosiahnutie želaného cieľa.

Moderné metódy počítačového spracovania prirodzeného jazyka nám umožňujú spracovávať čím ďalej tým rozsiahlejšie aspekty prirodzeného jazyka. K jedným z veľmi používaných a užitočných metód patrí vektorová reprezentácia slov založená na vektorových sémantických modeloch (word embeddings), ktoré umožňuje zachytiť významové rozdiely a vzťahy medzi slovami ich modelovaním v mnohorozmernom lineárnom priestore. Slovenský sémantický model je trénovaný na veľkom korpuse textov slovenského jazyka, spojených korpusov prim-8.0 a Araneum Slovacum V Maximum český model je trénovaný na korpuse Araneum Bohemicum IV Maximum.

Stránka s ukážkou pre slovenčinu a češtinu.  

Ako to funguje?

Originál:

Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám kráľ šiel po tej ceste a opýtal sa chudobného človeka: „Povedz mi, môj drahý, akú máš plácu na deň za túto ťažkú robotu?“ „Ha, najjasnejší kráľu, ja mám na deň tri groše.“ Zadivil sa kráľ nad tým a opýtal sa ho, ako môže z tých troch grošov vyžiť. „Jaj, Vaša Jasnosť, čoby len vyžiť, to by ešte bolo ľahko; ale ja z tých troch grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a z toho tretieho sám žijem.“

Parafrázovaný text:

Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, veľmi na tom, že sám kráľ šiel po tej ceste a opýtal sa chudobného človeka : „Povedz mi, môj drahý, akú máš plácu na týždeň za túto ťažkú robotu ?“ „Ha, najjasnejší kráľu, ja mám na týždeň tri dukáty.“ Podivil sa kráľ nad tým a opýtal sa ho, ako môže z tých troch dukátov vyžiť. „Jaj, Vaša Jasnosť, čoby len vyžiť, to by ešte bolo jednoducho ; ale ja z tých troch dukátov prvý vraciam, druhý požičiavam a z toho tretieho sám žijem.“

Kopal znova jeden bohatý Európan pri hradskej ceste priekopy. A neuvedomujem, ako sa stalo, ako nie, mnoho na čom, že sám vojvodca jednal po tej ceste a opýtal sa chudobného občana : „Zažartuj mi, môj drahý, takú máš žobračenku na týždeň za túto ťažkú robotu?“ „Ha, najzreteľnejší následník, ja mám na mesiac tri denáre.“ Zachmúril sa kráľ nad tým a spýtal sa ho, ako môže z tých troch denárov vyžiť. „Ech, Tvoja Svietivosť, sťaby iba vyžiť, to by už bolo ľahko ; hoc ja z oných troch centíkov tretí vraciam, šiesty kupujem a z toho piateho sám žijem.“

Originál:

Žiaden rozdiel sa nebude robiť na podklade politického, právneho alebo medzinárodného postavenia krajiny alebo územia, ku ktorému osoba prislúcha, či je to krajina alebo územie nezávislé alebo pod poručenstvom, nesamosprávne alebo podrobené hocijakému inému obmedzeniu suverenity.

Parafrázovaný text:

Žiaden rozdiel sa nebude robiť na podklade nacionálneho, právneho alebo medzinárodného postavenia krajiny alebo územia, ku ktorému osoba náleží, či je to krajina alebo územie nezávislé alebo pod poručenstvom, nesamosprávne alebo podrobené hocijakému inému obmedzeniu legitimity.

Žiaden rozdiel sa nebude robievať na materiáli diplomatického, občianskoprávneho či medzinárodného postavenia krajiny či teritória, ku ktorému osoba prináleží, či je to krajina či územie nezávislé či pod poručenstvom, nesamosprávne či podrobené kadejakému takémuto obmedzeniu legitímnosti .

Text: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Foto: www.obcasnecas.ukf.sk 

 

Súvisiace články