Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo SAV

Mimoriadny snem SAV sa venoval zásadám noviel zákonov z pohľadu SAV

25. 11. 2020 | videné 954-krát

Zásadám dvoch základných legislatívnych zmien, ktoré sa týkajú činnosti Slovenskej akadémie vied – Zásadám novely zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii z pohľadu SAV a Zásadám novely zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied z pohľadu SAV – sa venoval Mimoriadny snem SAV, ktorý sa konal v utorok 24. novembra online.

Okrem riadnych členov snemu a riaditeľov ústavov SAV na ňom malo zastúpenie aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, zástupcovia pracovných skupín pre transformáciu SAV, členovia Predsedníctva SAV a záujemcovia z akademických obcí organizácií. Ako uviedol na úvod štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis, ktorý sa zúčastnil celého šesťhodinového rokovania snemu, zákon o verejnej výskumnej inštitúcii (VVI) bude okrem iného znamenať pre organizácie SAV priamejšie spravovanie a flexibilnejšie, ale aj transparentnejšie nakladanie s majetkom akadémie, vrátane duševného vlastníctva. Štátny tajomník ocenil aj výkon spoločnej pracovnej skupiny s účasťou SAV, ktorá vypracovala návrh zásad zákona o VVI. Tie podľa jeho slov predstavujú veľmi solídny základ pre vypracovanie novely zákona o verejnej výskumnej inštitúcii.

So slovami štátneho tajomníka súhlasil v úvodnom slove aj predseda SAV Pavol Šajgalík, ktorý vyzdvihol ochotu vedenia rezortu opakovane rokovať aj na pôde SAV o transformácii s členmi vedeckých rád ústavov, riaditeľmi a členmi komôr Snemu SAV a predsedníctva jednotlivých oddelení vied, ako aj so zapracovaním niektorých pripomienok SAV.

V diskusii o pripomienkach členov Snemu SAV a vedeckých organizácií k Zásadám novely o VVI sa najväčšia pozornosť sústredila na právomoci jednotlivých orgánov VVI, ich zloženie a nominačný proces. Rozsiahlo sa diskutovalo aj o zložení oprávnených voličov – zamestnancov VVI.  Diskutujúci  upozornili aj na potrebu upraviť v prospech organizácie vedeckého výskumu a úprav aj ďalšie právne normy, napríklad zákon o verejnom obstarávaní. Snem SAV zobral na vedomie Zásady novely zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii z pohľadu SAV a schválil pripomienky k tomuto dokumentu.

V druhej časti snemu sa prítomní venovali Zásadám novely zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied z pohľadu SAV a pripomienkam členov snemu k tomuto materiálu. V diskusii sa venovali najmä postaveniu samosprávnych orgánov, zastúpenia a nominovania externých členov Vedeckej rady SAV a otázke rozdielneho alebo zhodného vymedzenia zloženia akademickej obce a oprávnených voličov podľa zákona o VVI. Po diskusii o možnostiach výraznejšej úlohy rád riaditeľov v samospráve SAV snem uložil Predsedníctvu SAV vypracovať návrh ustanovenia rady riaditeľov s definovaním jej právomocí a predložiť ho na budúcoročné februárové zasadnutie Snemu SAV.

Snem SAV zobral na vedomie Zásady novely zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied z pohľadu SAV. Snem SAV schválil pripomienky k návrhu zákona a poveril predsedníčku Snemu SAV informovať o nich písomne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Text: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články