Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ústav za tridsať rokov svojej existencie otvoril množstvo nových tém a do slovenskej psychológie vniesol viacero inovatívnych epistemologických a metodologických prístupov

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV oslavuje 30 rokov

1. 7. 2020 | videné 1723-krát

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV (ÚVSK SAV) vznikol 1. júla 1990 pod názvom Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV. Ústav vykonáva najmä základný interdisciplinárny výskum, zameraný na komplexné vzťahy medzi sociálnymi, kultúrnymi a psychologickými aspektmi ľudského bytia. Hľadáme medzery poznania v tých oblastiach, ktoré sú spoločenskými problémami, snažíme sa ich zapĺňať a robíme to angažovane. Zameriavame sa na analýzu spoločenských, politických, medzigeneračných, mediálnych a intímnych diskurzov – sociálna komunikácia je tak predmetom nášho výskumu, ako aj jeho metodologickým rámcom. Náš výskum zároveň pokrýva biele miesta vedeckého poznania predovšetkým v oblasti sociálnej psychológie, ale aj ďalších psychologických vied, ako aj vied o vzdelávaní a filozofie.

Ústav za tridsať rokov svojej existencie otvoril množstvo nových tém a do slovenskej psychológie vniesol viacero inovatívnych epistemologických a metodologických prístupov, ako sú Q-metodológia a diskurzívna analýza. V deväťdesiatych rokoch 20. storočia sme realizovali výskumy hodnoty životného prostredia a subjektivity vnímania environmentálneho rizika, ktoré viedli k vypracovaniu psychologickej koncepcie environmentálnej výchovy. V tom istom období sme takisto začlenili Slovensko do výskumu globálnej štruktúry základných ľudských hodnôt podľa teórie S. H. Schwartza a analyzovali sme prediktory politického rozhodovania sa a správania Slovákov a Sloveniek v závislosti od hodnotových preferencií. Sme jediným výskumným centrom v strednej Európe, ktoré sa systematicky venuje nemedicínskemu výskumu sexuality, s aplikáciami do oblasti sexuálneho zdravia, zdravého sexu a praxe sexuálnej výchovy.

V novom miléniu sme aj v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ zmapovali subjektívne významy a vzťahy medzi európskou, národnou, regionálnou a lokálnou identitou. V rokoch 2007 – 2010 sme v rámci projektu Centra excelentnosti pre výskum a rozvoj občianstva a participácie spojili špičkové akademické pracoviská a mimovládne neziskové organizácie a skúmali sme možnosti implementácie nástrojov priamej demokracie na Slovensku. V roku 2011 pri ústave vzniklo Centrum pedagogického výskumu SAV, ktoré revitalizovalo inštitucionálnu platformu pre systematický výskum vzdelávania v Slovenskej akadémii vied, predovšetkým s dôrazom na predprimárne vzdelávanie.

Ponúkame doktorandské štúdium v odboroch pedagogika v spolupráci s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave a sociálna psychológia a psychológia práce (po novom „psychológia“) v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických UK.

Ústav už v 90. rokoch 20. storočia vstúpil do množstva medzinárodných spoluprác, v ktorých pokračuje dodnes. Medzinárodný rozmer ústavu posilňuje aj časopis Human Affairs, ktorý vydávame vo vydavateľstve De Gruyter v spolupráci s partnermi z University of Keele vo Veľkej Británii a Filozofickým ústavom Akademie věd ČR, v. v. i.

Výskumy ÚVSK SAV sa v ostatnom období zameriavajú najmä na nasledujúce oblasti: transformácia intimity a rodičovstva; občianstvo, identita a medziskupinové vzťahy v spoločnosti; problematika edukácie tak z mikro- (napr. čitateľská gramotnosť), ako aj makropohľadu (komparatívna analýza politík vzdelávania) a na vytváranie spoločenskovednej platformy pre aktívne ovplyvňovanie technologických inovácií v oblastiach jadrová energetika a vylepšovanie človeka.

Akým témam sa ústav venoval počas svojej 30-ročnej existencie, sa dozviete aj v tomto videu.

Barbara Lášticová, Gabriel Bianchi, ÚVSK SAV

Foto: archív ústavu

Súvisiace články