Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Otvorenie nového centra bolo spojené s prehliadkou laboratórií.

Nové Centrum aplikovaného výskumu

11. 12. 2015 | videné 2722-krát

Areál SAV na Dúbravskej ceste je bohatší o nové Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií. Slávnostne ho včera otvorili predstavitelia SAV spolu s generálnym riaditeľom Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Petrom Plavčanom, CSc.

Predseda SAV profesor RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., zvýraznil význam nového centra pre SAV aj pre celú vedeckú a následne z hľadiska transferu technológií aj priemyselnú sféru. Ing. Juraj Lapin, DrSc., člen Predsedníctva SAV a hlavný koordinátor projektu ocenil v prítomnosti splnomocnenca vlády SR pre výskum a inovácie profesora RNDr. Jaromíra Pastoreka, DrSc. dokončenie aj vybavenie centra v stanovených termínoch. Otvorenie centra označil za kľúčovú udalosť rozvoja SAV. Vybudovalo sa v novom Pavilóne materiálových vied  v celkových nákladoch 24 998 953 Eur z fondov EÚ v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Zahŕňa päť špičkovo vybavených high-tech laboratórií.

Laboratórium keramickým materiálov je zamerané na výskum a vývoj technológií na prípravu a charakterizovanie vlastností keramických prototypových komponentov ako sú guličky a valčeky ložísk, keramických pancierov, rezných doštičiek a keramických bio-implantátov.

Laboratórium materiálov pre elektrotechniku je zamerané na výskum a vývoj moderných elektronických súčiastok, prípravu tenkovrstvových heteroštruktúr pre tranzistory na báze GaN, prípravu tenkovrstvových štruktúr pre detektory na báze GaAs a na vlastnosti supravodičov v silných magnetických poliach.

Laboratórium kovových materiálov sa zaoberá výskumom a vývojom technológií presného odlievania pre vysokoteplotné zliatiny a práškovou metalurgiou na prípravu kompozitov, prípravou a charakterizovaním vlastností prototypov z titánových zliatin, vysokoteplotných zliatin, intermetalických zliatin a hliníkových zliatin.

Laboratórium využitia nanomateriálov je zamerané na výskum a charakterizovanie nanočastíc pre aplikácie v senzoroch a fotovoltaických systémoch, prípravu polymérnych kompozitov s dobre distribuovanými nanočasticami a charakterizovanie vlastností nanomateriálov.

Laboratórium štruktúrnych analýz materiálov je zamerané na sprevádzkovanie nového analytického zariadenia - transmisného elektrónového mikroskopu s atomárnym rozlíšením, vývojom postupov na pozorovanie a analýzu rôznych materiálov a mikroštruktúrnu analýzu materiálov. Práve vysokorozlišovací mikroskop je unikátnym prínosom pre výskum a konštrukcia pavilónu sa od začiatku podriaďovala jeho umiestneniu a prevádzke.  

Súčasťou centra je aj Kancelária pre transfer technológií, ktorá sa zaoberá posudzovaním vynálezov a technológií z pohľadu ich možného patentovania, licencovania a marketingom organizácii SAV v zahraničí aj spoluprácou s národnými inštitúciami.

Poslaním Centra aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií je excelentný bádateľský výskum, strategický výskum zameraný na kľúčové oblasti hospodárskeho a spoločenského rozvoja SR a aplikovaný výskum zameraný na aplikácie. Výskum je zameraný na ultraľahké konštrukčné (kovové) materiály, materiály pre vysoké teploty a extrémne podmienky (keramiky), kompozity, nanomateriály a materiály pre elektrotechniku. Vytvorené nové poznatky, materiály, technológie a unikátna diagnostika sú transferované do priemyslu prostredníctvom Kancelárie pre transfer technológií. (spn)

Foto: Gabriel Kuchta