Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ing. Ján Knopp, DrSc.

Predsedom RVS je opäť Ján Knopp

20. 4. 2005 | videné 1878-krát
Prinášame s ním krátky rozhovor o činnosti vedeckých spoločností pri SAV.

- - - - - - - - - - - - - -

V roku 2004 presiahol počet členov vedeckých spoločností 10 000. V tajných voľbách boli na ďalšie obdobie zvolení títo členovia Výkonného výboru Rady vedeckých spoločností pri SAV:

Doc. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.
Prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.
Doc. PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, CSc.
Doc. RNDr. Jaroslav Staníček, CSc.

- - - - - - - - - - - - - -

Predsedom RVS pri SAV sa stal aj na ďalšie funkčné obdobie Ing. Ján Knopp, DrSc.
Pri tejto príležitosti sme ho požiadali o krátky rozhovor.

Ktoré vedecké spoločnosti patria k najstarším?

Vedecké spoločnosti sa kreovali z potrieb v jednotlivých vedných disciplínach spojiť vedeckú komunitu a zintenzívniť činnosť v nich. Medzi prvými vedeckými spoločnosťami evidujeme založenie Slovenskej historickej spoločnosti a Združenia slovenských jazykovedcov v roku 1946. Od roku 1953 tieto i ďalšie spoločnosti sa pričlenili k Slovenskej akadémii vied. Ďalej môžeme vymenovať niektoré spoločnosti ako Spolok chemikov na Slovensku, Jednota čs. matematikov a fyzikov, Veterinárna a zootechnická spoločnosť, Spoločnosť pre mineralógiu a geológiu, astronomická, botanická, entomologická a ďalšie. V roku 1963 bolo pri SAV pätnásť vedeckých spoločností.

Vznikajú aj teraz nové vedecké spoločnosti?

Pri SAV je v súčasnosti evidovaných 50 vedeckých spoločností. Niektoré z nich boli prijaté do Rady slovenských vedeckých spoločnosti len nedávno. Novými sú napríklad Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, v tradíciách pokračujúca Slovenská pedagogická spoločnosť a Slovenská spoločnosť pre neurovedy. Názov prvých dvoch spoločností úplne vystihuje ich pôsobnosť a aktivitu v príslušnom odbore. Spoločnosť pre neurovedy podporuje rozvoj neurovied rozširovaním a zavádzaním nových poznatkov a diagnostických postupov, organizuje, prehlbuje a koordinuje spoluprácu členov pôsobiacich vo vede a praxi. Ciele všetkých spoločností sú v naplnení orientácie a záujmu členov na riešení otázok vedeckých disciplín, ktoré sú významné z hľadiska potrieb spoločnosti.

Čo je ich hlavným poslaním?

Vedecké spoločnosti sú otvorenými občianskymi združeniami, čo znamená, že o členstvo v nich sa môžu uchádzať tí, ktorí chcú aktívne pracovať v určitom vednom odbore. Hlavným poslaním vedeckých spoločností je organizovať a podieľať sa na organizovaní vedeckého života na Slovensku i v zahraničí. Plnenie tejto úlohy sa realizuje v poriadaní vedeckých a pracovných konferencií, seminárov s prednáškami domácich i zahraničných odborníkov, diskusií, kurzov, zájazdov so zvláštnym zreteľom na podporu účasti mladých nádejných vedeckých pracovníkov. Niektoré spoločnosti významným spôsobom rozvíjajú a popularizujú svoj vedný odbor. Sú to najmä tie, ktoré sú aktuálne a zaujímavé pre spoločnosť, napr. z oblasti astronómie či pedagogiky, čím zvyšujú jej informovanosť a vzdelanostnú úroveň. Vedecké spoločnosti spolupracujú aj s decíznou sférou, s ministerstvami pri riešení a objasňovaní rôznych pre spoločnosť dôležitých problémov.

Ktoré z nich majú najlepšie výsledky u nás a vo svete?

Verejnosť určite zaregistrovala, že vedné disciplíny ako matematika, chémia a fyzika i zásluhou vedeckých spoločnosti doma i v zahraničí zaznamenávajú stabilne dobré výsledky. Iné spoločnosti živo reagujú na spoločenské premeny. Napríklad Spoločnosť pre medzinárodné právo veľmi aktívne pracuje pri objasňovaní otázok, týkajúcich sa vstupu do Európskej únie a ich inkorporácie na Slovensku. Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu sa vyjadruje a podáva odborné stanoviská ku geneticky modifikovaným organizmom.
Výnimočná je i aktivita Slovenskej astronomickej spoločnosti, ktorá organizuje prakticky po celom Slovensku akcie s využitím regionálnych observatórií. Slovenská historická spoločnosť využíva regionálne aktivity v objasňovaní dôležitých historických udalostí na Slovensku.
Vedecké spoločnosti sú integrované do európskych štruktúr podobného poslania už niekoľko rokov. Niektoré z nich svojou aktivitou získali v európskych vedeckých asociáciách funkcie v rôznych výkonných orgánoch a komisiách. Presadiť sa v týchto štruktúrach je nie ľahké a vyžaduje si to intenzívnu prácu, ktorá nie je zbytočná. Členstvom v asociáciách získava vedecká komunita na Slovensku finančnú podporu pri organizovaní rôznych vedeckých podujatí, štipendiá na stáže vedeckých pracovníkov na špičkových vedeckých pracoviskách

Rada vedeckých spoločností má nové vedenie. Čo to znamená?

Valné zhromaždenie zvolilo nový Výkonný výbor Rady na dobu troch rokov. Uložilo mu niekoľko významných úloh. Chcem povedať, že Výkonný výbor pracuje v skromných podmienkach, technicky zaostalých – nemá ani počítač. V súčasnosti trvalého vedecko-technického pokroku je to smutné konštatovanie. Aj napriek tejto skutočnosti chceme zvýšiť komunikáciu so spoločnosťami a zefektívniť našu prácu.