Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Oxana Piatibratova, Gideon Steinitz a J. E. Zeev Boker, veľvyslanec Izraela v SR,  sa stretli na pôde Geofyzikálneho ústavu SAV.

Radón spojil záujmy geovedcov

16. 4. 2008 | videné 3447-krát
Dobrá vizitka dlhoročnej spolupráce Geofyzikálneho ústavu SAV a Izraelskej geologickej služby v Jeruzaleme.

V dňoch 9. až 13. apríla 2008 boli hosťami Geofyzikálneho ústavu SAV Gideon Steinitz a Oxana Piatibratova z Izraelskej geologickej služby (IGS) z Jeruzalema. G. Steinitz je bývalým riaditeľom IGS. V súčasnosti sú obaja vedeckými pracovníkmi v tejto organizácii. Súčasťou pobytu izraelských hostí boli vo štvrtok 10. apríla 2008 prednášky O. Piatibratovej "Radónová emanácia v púšti Gavnunim, južný Makhtesh Ramon, Izrael (Radon signals at the Gavnunim site, southern Makhtesh Ramon, Israel)" a G. Steinitza "Radón vo vrchnej vrstve zemskej kôry – ako jeden z indikátorov geofyzikálnych procesov (Radon in the upper crust – a proxy of geophysical processes)". Zúčastnil sa na nich aj veľvyslanec Izraela v SR J. E. Zeev Boker a člen Predsedníctva SAV Igor Túnyi.

Po prednáškach a bohatej diskusii sa izraelskí hostia stretli v pracovni riaditeľa Geofyzikálneho ústavu SAV Ladislava Brimicha. Veľvyslanec Zeev Boker sa zaujímal o spoluprácu oboch inštitúcií, ako aj o získané výsledky a ich prezentáciu na medzinárodných fórach. Vyjadril uspokojenie nad tým, že na základe doterajších výsledkov sa črtá ďalšia bohatá perspektíva spoločných vedeckých aktivít. I. Túnyi informoval veľvyslanca o organizácii a činnosti vedeckých ústavov Slovenskej akadémie vied, o špecifikách vedy na Slovensku a o aktivitách SAV v kontexte európskej a svetovej vedy. Pán veľvyslanec poďakoval za srdečné prijatie, ocenil informatívnu stránku stretnutia, ktorá mu pomáha rozšíriť pohľad na vedecké dianie na Slovensku a prisľúbil všestrannú podporu izraelsko-slovenskej vedeckej spolupráci zo strany Izraelského veľvyslanectva na Slovensku.

Ako nám povedal Igor Túnyi, Geofyzikálny ústav SAV má dlhoročnú spoluprácu s Izraelskou geologickou službou v oblasti monitoringu prirodzenej radónovej emanácie. Radón uniká zo zeme v puklinách horninového prostredia. Variácie jeho množstva a intenzity môžu odrážať tektonické pochody v zemskom telese. Izraelskí odborníci začali ako prví na svete so systematickým monitoringom radónovej emanácie v oblasti zlomového pásma Mŕtveho mora asi pred 10 rokmi. Spolupráca so slovenskými partnermi sa datuje od roku 2000.

"Izraelskí kolegovia nám pomohli vybudovať monitorovaciu stanicu v priestoroch Komplexného astronomicko-geofyzikálneho observatória v Modre-Pieskoch v Malých Karpatoch, ktoré je spoločným pracoviskom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Geofyzikálneho ústavu SAV. Hlavným cieľom spolupráce je porovnať charakteristiky radónovej emanácie z tektonicky aktívnej oblasti Mŕtveho mora s relatívne pokojnejšou vnútrokontinentálnou oblasťou Slovenska. Postupne sa v spolupráci s FMFI UK rozšírili merania aj na oblasť Štiavnických vrchov. Podobný monitoring vznikol aj na Slapovej stanici GfÚ SAV vo Vyhniach. Výsledky dlhoročnej plodnej spolupráce už našli odozvu v geovednej odbornej komunite a postarali sme sa o ich prezentáciu na kongrese Európskej geofyzikálnej únie vo Viedni (18.4.2008)", doplnil ďalšie informácie o spolupráci s izraelskými vedcami Igor Túnyi.

F. Tisovič