Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zahraniční experti si  potenciálne lokality OECM prezreli priamo v teréne

Riešitelia projektu PAREUS rokovali o možnostiach posilnenia ochrany biodiverzity

28. 5. 2024 | videné 235-krát

Napriek rôznorodým opatreniam na záchranu biodiverzity nie je situácia v tejto oblasti priaznivá. Podľa Európskej environmentálnej agentúry (údaje z roku 2020) až 80 percent biotopov je v zlom stave a 10 percentám druhom včiel a motýľov hrozí vyhynutie. Je preto nevyhnuté realizovať nové efektívne opatrenia na zlepšenie situácie. Súčasná sieť zákonom chránených území nie je dostačujúca na ochranu biodiverzity. Riešitelia medzinárodného projektu PAREUS aj preto uplynulý týždeň na Ústave krajinnej ekológie SAV, v. v. i., rokovali o tom, ktoré lokality by mohli byť začlenené do tohto systému.

Cieľ 30×30 stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 (EU BDS2030) je zabezpečiť ochranu minimálne 30 percent rozlohy svetovej pevniny a morí. V súčasnosti  ochrana súše dosahuje hodnotu 17 percent a ochrana morských ekosystémov necelých 10 percent. Celková rozloha chránených území (CHÚ) na Slovensku klasifikovaných stupňami ochrany (2. – 5.)  predstavuje 1 138 922 ha, čo tvorí  23,2 percenta rozlohy SR. Súvislú sieť CHÚ je potrebné doplniť ďalšími účinnými opatreniami na ochranu územia (OECM). Ide o územia, ktoré by zabezpečovali ochranu biodiverzity popri ich ostatných funkciách. Lokality, ktoré účastníci stretnutia vytypovali, si následne prezreli aj v praxi počas terénnej exkurzie. Nasledujúcim krokom projektu bude hodnotenie koherencie politík vo vzťahu k OECMs („iné účinné opatrenia na ochranu územia“).

 

Spracovali: Zita Izakovičová, Marta Dobrovodská

Foto: Ivana Kozelová

Súvisiace články