Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Opustila nás Ing. Mária Omastová, DrSc.

9. 5. 2024 | videné 2497-krát

Vo štvrtok 9. mája 2024 vo veku 62 rokov v Bratislave nás navždy opustila významná vedecká pracovníčka Ing. Mária Omastová, DrSc., ktorá od roku 1985 pôsobila na Ústave polymérov SAV. V rokoch 2013 až 2016 bola predsedníčkou a následne podpredsedníčkou Slovenskej chemickej spoločnosti a v rokoch 2015 až 2021 pôsobila ako členka Predsedníctva SAV a zástupkyňa podpredsedu pre zahraničné styky.

Ing. Mária Omastová, DrSc., sa narodila 7. marca 1962 v Batizovciach. Už počas štúdia na Chemickotechnologickej fakulte v Bratislave pôsobila na Ústave polymérov SAV (UPo) ako študentská pomocná vedecká sila, na ústave vypracovala aj diplomovú prácu. V auguste 1985 nastúpila na UPo na študijný pobyt a o tri roky neskôr na doktorantúru. Od januára 1994 pôsobila rok na Ústave pre výskum polymérov (Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V.) v Drážďanoch v Nemecku, ako post-doc, kde sa venovala príprave a charakterizácii antistatických polymérnych zmesí. Po návrate na UPo nastúpila do oddelenia kompozitných termoplastov, venovala sa rozvoju oblasti vodivých polymérov, kompozitov a nanokompozitov. Od roku 1996 bola samostatnou vedeckou pracovníčkou. V roku 2009 jej bola udelená vedecká hodnosť doktor vied (DrSc.). Dve funkčné obdobia bola členku vedeckej rady ústavu. V rokoch 2005, 2010 a 2013 bola pozvaná na University Paris-7, kde počas jednomesačných stáží pôsobila ako pozvaný profesor. Od roku 2009 (s prerušením od júna 2011 do septembra 2012) bola vedúcou oddelenia kompozitných materiálov. Od roku 2011 budovala na UPo Výskumné a demonštračné laboratórium röntgenovej fotoelektrónovej spektroskopie (XPS).

Ing. Mária Omastová, DrSc., patrila medzi významných predstaviteľov materiálového výskumu v oblasti makromolekulovej chémie. Svojou vedeckou činnosťou prispela významnou mierou k rozvoju vedných disciplín spojených s výskumom vodivých polymérov, najmä polypyrolu, ale i štúdiom polymérnych kompozitov a nanokompozitov. Špeciálne sa venovala štúdiu vplyvu elektricky vodivých nanočastíc, ako sú uhlíkové nanotrubičky na vodivosť, ako aj ďalšie fyzikálne a mechanické vlastnosti vodivých kompozitov s polymérnou matricou. V posledných rokoch výskumnej činnosti sa venovala aplikáciám nanotechnológií a výskumu nanomateriálov, ktoré zahrňujú prípravu a modifikáciu častíc vodivých polymérov, nanočastíc na báze uhlíka a ich kombináciami s inými nanočasticami alebo s polymérmi, organickými alebo anorganickými substrátmi s cieľom vytvoriť nové druhy materiálov napr. pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny. Pripravená grafén oxidová nanoplatforma modifikovaná magnetickými nanočasticami a protilátkami sa použila na detekciu hypoxických rakovinových buniek. Výskum elektricky vodivých materiálov bol súčasťou výskumu a aplikácie ako nový typ elektród v solárnych článkoch a superkapacítoroch, ktoré sa skúmali v projektoch JRP V4-Kórea a MEraNet. Nový typ 2D nanočastíc, MXény, intenzívne študovala v rámci projektov Horizon a MEraNet s využitím na prípravu kompozitov pre elektromagnetické tienenie. Výsledky vedeckej práce M. Omastovej boli publikované vo viac ako 200 publikáciách v renomovaných zahraničných časopisoch.

Význam jej výskumnej a vedecko-organizačnej činnosti potvrdzujú rôzne ocenenia, ako aj členstvo v rôznych vedeckých spoločnostiach, vedeckých radách a rôznych komisiách na celoslovenskej úrovni. Medzi najdôležitejšie ocenenia, ktoré získala v poslednom období, patria ocenenie Vedkyňa roka 2016, Pribinov kríž I. triedy udelený prezidentom SR v roku 2019, a v roku 2020 sa stala finalistkou ESET Science Award. Neoddeliteľnou súčasťou práce Ing. M. Omastovej, DrSc., bola dlhodobo aj popularizačná činnosť v rôznych oblastiach materiálovej vedy, pričom v poslednom období sa snažila aj o zvýšenie celospoločenského povedomia v oblasti ochrany životného prostredia pred znečistením plastovým odpadom.

Ing. Mária Omastová, DrSc., sa výrazne zapísala do histórie nielen Ústavu polymérov SAV a celej SAV, ale výsledky jej vedeckej práce ovplyvnili a ešte dlho budú ovplyvňovať výskum mladších generácií vedkýň a vedcov v medzinárodnom rozsahu. 

Česť jej pamiatke.

 

Spracovala: Jaroslav Mosnáček, Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Súvisiace články