Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Výzva na podávanie projektov pre štandardný prístup k HPC 2/24

Devana: Výzva na podávanie projektov pre štandardný prístup k HPC 2/24

6. 5. 2024 | videné 214-krát

Výpočtové stredisko (VS) SAV a Národné superpočítačové centrum (NSCC) otvarujú druhú tohtoročnú Výzvu na podávanie projektov pre štandardný prístup k HPC 2/24. Projekty je možné podávať kontinuálne, pričom počas roka sú štandardne tri termíny uzávierky, po ktorej sa uskutoční hodnotenie dovtedy podaných žiadostí. O prístup je možné požiadať výhradne prostredníctvom používateľského portálu register.nscc.sk.

Štandardný prístup k vysokovýkonným výpočtovým prostriedkom je otvorený pre všetky oblasti vedy a výskumu, a to predovšetkým pre projekty väčšieho rozsahu. Tieto projekty by mali preukázať excelentnosť v danej oblasti a jasný potenciál priniesť inovatívne riešenia súčasných spoločenských a technologických výziev. V žiadosti je potrebné demonštrovať efektívnosť a škálovateľnosť navrhovaných výpočtových postupov a metód v HPC prostredí. Potrebné dáta o výkone a parametroch zvažovaných algoritmov a aplikácií možno získať v rámci Prístupu pre testovanie a benchmarking.

Alokácie sa udeľujú na jeden rok s možnosťou požiadať o pokračovanie, ak je to potrebné. Prístup je bezplatný za predpokladu splnenia všetkých náležitostí definovaných v Podmienkach výzvy. Podané projekty vyhodnocuje po technickej stránke interný tím VS SAV a NSCC a kvalitu vedecko-výskumnej časti hodnotia vždy dvaja nezávislí externí hodnotitelia.

Dátum otvorenia výzvy: 6. mája 2024
Uzávierky pre žiadosti: 31. mája 2024, 17.00 CET
Termín pre notifikácie o vyhodnotení projektu: Do dvoch týždňov od uzávierky.
Termín začiatku čerpania pridelenej alokácie: najneskôr 17. júna 2024

Oprávnení žiadatelia: O štandardný prístup k HPC môžu žiadať vedci a výskumníci zo slovenských verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied, ako aj z organizácií verejnej a štátnej správy a súkromných podnikov registrovaných v Slovenskej republike. Prístup sa poskytuje výhradne pre civilný a nekomerčný open-science výskum a vývoj. Záujemcovia zo súkromných spoločností musia najskôr kontaktovať Národné kompetenčné centrum pre HPC.

Maximálne trvanie projektov: 1 rok

Celková dostupná alokácia vo výzve: 26 M CPU core-hodín a 1.5 M GPU core-hodín (92k GPU hodín)

Dostupné systémy: HPC systém Devana, univerzálny CPU modul a akcelerovaný GPU modul

Očakávané výstupy projektov:

  • záverečná správa do dvoch mesiacov od ukončenia projektu (bez predĺženia),
  • peer-review a iné publikácie v domácich a zahraničných vedeckých periodikách s uvedením poďakovania v predpísanom znení reportované prostredníctvom používateľského portálu,
  • aktívna účasť na slovenskej HPC konferencii organizovanej koordinátorom tejto výzvy (poster, iný príspevok),
  • v prípade oslovenia koordinátorom tejto výzvy informácia o realizovanom projekte (interview, článok do HPC časopisu a iné).

Spracovala: Halyna Hyryavets, National Competence Centre for HPC

Súvisiace články