Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

1  Rímsky kúpeľ a hospodárske objekty (studňa a hrnčiarska pec)

Nový archeopark pre Slovensko

29. 4. 2024 | videné 541-krát

V sobotu 27. apríla 2024 sa slávnostne otvoril Archeopark v obci Cífer v miestnej časti Pác. Na otváracom ceremoniáli za prítomnosti predsedu SAV Pavla Šajgalíka vystupili so slávnostnými prejavmi predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, starosta obce Modrá Maroš Sagan, starosta obce Modra Mirek Kovařík, zástupkyňa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a za autorov projektu riaditeľ Archeologického ústavu SAV (ďalej AÚ SAV, v. v. i.) Matej Ruttkay a Vladimir Varsik.

Archeopark pozostáva zo štyroch hlavných častí – rekonštrukcia časti germánskeho dvorca z doby rímskej, múzeum, záhrada našich predkov, náučný archeochodník. Projekt sa realizoval v rámci programu Interreg V-A SK-CZ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Hlavnými partnermi sú slovenská obec Cífer a moravská obec Modrá (neďaleko Velehradu). Odbornými garantmi slovenskej časti projektu sú AÚ SAV, v. v. i., Trnavská univerzita a Moravské zemské múzeum.

Archeopark pútavou formou sprístupňuje verejnosti vybranú časť unikátneho germánskeho veľmožského dvorca zo 4. storočia a jeho hospodárskeho zázemia, a to na základe výsledkov dlhoročného výskumu AÚ SAV, v. v. i. pod vedením dr. Titusa Kolníka. Tu sa možno vnoriť do dávnej minulosti do života germánskej nobility, ale aj vtedajších remeselníkov. Lákadlom je zrekonštruovaná murovaná budova rímskeho kúpeľa, rozmerná hospodárska budova s hrazdenou konštrukciou a portikom, typická germánska zemnica so stĺpovou konštrukciou a trstinovou strechou, hrnčiarska pec, kamenná studňa a náznakové rekonštrukcie ďalších objektov.

V zrekonštruovanom mlyne sa návštevníci môžu oboznámiť s výsledkami najdôležitejších archeologických výskumov  a vývojom osídlenia regiónu od príchodu prvých roľníkov v mladšej dobe kamennej až vo obdobie Veľkej Moravy (autori J. Ruttkayová, V. Varsik, M. Ruttkay). V koncentrovanej forme kombinácie výstavných panelov, vitrín a interaktívnych obrazoviek možno spoznať jedinečné nálezy – neolitické plastiky, výzbroj a výstroj z doby rímskej či výbavu včasnostredovekých bojovníckych hrobov.  To všetko aj s pohľadom na spracovanie obilia  od drvenia na zrnotierkach, cez rôzne typy kamenných žarnovou až po novoveký mlyn. Vznikla tu aj prekrásna podkrovná a rozmerná miestnosť zameraná na tvorivé dielne, malé semináre či tímbildingy, v rámci ktorých môžu návštevníci vnímať, či vyskúšať si na vlastnej koži život v dobách minulých.

Záhrada našich predkov poskytuje možnosť oboznámiť sa s rastlinami pestovanými v dávnej minulosti. Náučný archeochodník pozdĺž potoka Gidra priblížuje dávnovek obce s možnosťou vyhliadky na najdôležitejšie archeologické náleziská a do okolitej krajiny.

V úvodný deň objekty navštívilo viac ako dve tisíc návštevníkov, ktorí mohli nielen vidieť, ale aj zažiť a vyskúšať si život  obyvateľov. Nosnými sprievodnými podujatiami boli výroba kamenných nástrojov, výroba germánskej keramiky, mletie na žarnovoch z doby rímskej a z Veľkej Moravy a príprava i ochutnávanie dobovej stravy, šperkárske techniky, pradenie nití a tkanie, dávnoveké písmo, ukážky výcviku a každodenného života rímskych legionárov, lukostreľba,  komentované prehliadky a záverečný obrad s ohňom.

Projekt bol zrealizovaný v rekordne krátkom čase a je príkladom vynikajúcej medzinárodnej spolupráce a je príkladom kooperácie samosprávy a vedeckých inštitúcií.  Dozaista je aj začiatkom ďalších aktivít nových projektov, ktoré budú zamerané na poznanie našej dávnej minulosti, na rozvoj tohto krásneho areálu a regiónu, na medzinárodnú spoluprácu a rozmach turizmu a tým aj ekonomický rozvoj.

Spracovala: Jaroslava Ruttkayová, AÚ SAV, v. v. i.

Foto:J. Ruttkayová, M. Ruttkay

Súvisiace články