Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Skupinová fotografia účastníkov a účastníčok ONTOX Hackathonu.

ONTOX Hackathon priniesol nápadité riešenia pre náhradu testov na zvieratách pomocou umelej inteligencie

25. 4. 2024 | videné 317-krát

Semennásťmiliónonový projekt ONTOX zo schémy Horizont 2020, do ktorého realizácie je zapojené aj Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., má za cieľ poskytnúť špičkové postupy pre hodnotenie bezpečnosti chemických látok bez potreby použitia laboratórnych zvierat.

V dňoch 21.-23. 4. 2024 sa v holandskom Urechte konal jedinečný ONTOX Hackathon, s názvom „Hack to save lives and avoid animal suffering“ (Hackuj pre záchranu životov a vyhni sa utrpeniu zvierat).

Cieľom prelomového podujatia bolo podporiť inovácie v oblasti hodnotenia bezpečnosti chemických látok prostredníctvom kombinácie existujúcich modulov umelej inteligencie (AI), a tým výrazne znížiť potrebu experimentálneho hodnotenia chemických látok na laboratórnych zvieratách. Do iniciatívy sa zapojili interdisciplinárne tímy, zložené z expertov a expertiek na toxikológiu, umelú inteligenciu, predstaviteľov priemyslu, mladých výskumníkov a výskumníčok, zástupcov organizácií na ochranu zvierat ako aj odborníkov a odborníčok na komunikáciu a sociálne vedy.

Na podujatí zazneli odborné prednášky, ktoré prítomným poskytli hlboký pohľad do problematiky umelej inteligencie a jej momentálnych možností na predikcii účinku látok a získavanie dát z existujúcich zdrojov, tzv. data mining. Program pokračoval rozdelením účastníkov a účastníčok do 8 pracovných skupín, ktoré riešili štyri vybrané témy. Hackathon vyvrcholil súťažou o najlepší „ONTOX Hackathon pitch” a “ONTOX Hackathon solution”, kde tímy prezentovali odbornej porote návrhy riešení.

„Sme hrdí na to, že tu, v srdci vedeckého parku v Utrechte, môžeme spojiť medzinárodných odborníkov, odborníčky, študentov a študentky, aby sme stimulovali interdisciplinárnu spoluprácu v oblasti testovacích metód, ktoré nahrádzajú laboratórne zvieratá. Chceme pokračovať vo vedení implementácie NAM (New Approach Methodologies, tzv. metódy nového prístupu), ruka v ruke so vzdelávaním novej generácie odborníkov a odborníčok,“ podotkla Prof. Cyrille Krul z HU University of Applied Sciences Utrecht, ktorá bola vedúcou organizačného výboru.

Účastníci a účastníčky skúmali najmodernejšie prístupy na posilnenie úlohy umelej inteligencie pri posudzovaní chemických rizík a podpore bezpečnejšieho prostredia. Brali pritom do úvahy prediktívne schopnosti i ochranné opatrenia a stratégie pre zdravie ľudí a životné prostredie. Diskutovali tiež metódy a nápady na urýchlenie prechodu od testovania na zvieratách smerom k relevantnejším, robustnejším a etickejším prístupom, zameraným priamo na človeka.

„Porota bola veľmi spokojná so skvelou tímovou prácou počas troch dní Hackathonu. Rovnako nás potešilo zapojenie mladých výskumníkov a výskumníčok, ktorí priniesli zaujímavé riešenia, dôležité pre projekt ONTOX,“ povedal počas slávnostného odovzdávania cien Prof. Mathieu Vinken, koordinátor projektu ONTOX.

Cenu „ONTOX Hackathon Best Pitch“ získala mladá vedkyňa Yifan Gao z CAAT Johns Hopkins University za prezentáciu riešenia na tému „Ako podporiť využívanie AI pri hodnotení chemických rizík“. Tímové ocenenie „ONTOX Hackathon Best Solution“ získal projekt chatbotu „NAM wizard“, založený na veľkých jazykových modeloch, kombinujúci existujúce informácie o nežiaducich účinkoch chemických látok s experimentálnymi metódami, založenými na in vitro a in silico riešeniach (metódy NAM).  Porota ocenila, že chatbot je už v reálnej testovacej fáze a je pripravený na použitie v praxi. Model by mal zlepšiť prístup k poznatkom o NAM pre všetky zainteresované strany, teda pre priemysel, vedeckú obec i regulačné orgány.

Centrum experimentálnej medicíny, v. v. i. SAV (CEM SAV) je v projekte ONTOX lídrom pracovnej skupiny pre komunikáciu a zároveň má významnú riadiacu úlohu ako zástupca hlavného koordinátora pre celkové výstupy projektu v oblasti komunikácie, šírenia, využívania výsledkov a správy údajov. CEM SAV bolo spoluorganizátorom ONTOX Hackathonu a podieľalo sa na obsahovej i technickej realizácii podujatia na mieste.   

ONTOX Hackathon bol udalosťou, ktorá ukázala možnosti umelej inteligencie pre urýchlenie a zlepšenie predikcie rizík chemických látok v prospech obyvateľstva i životného prostredia. Hackathon bol prvým míľnikom na ceste k vytvoreniu súboru postupov pre AI v toxikológii. Výsledky z podujatia budú zverejnené v časopise Alternatives to Laboratory Animals ATLA.

 

***************************

O projekte ONTOX:

ONTOX (Ontology-driven and artificial intelligence-based repeated dose toxicity testing of chemicals for next-generation risk assessment) je projekt financovaný v rámci programu Horizont 2020 (H2020) Európskej komisie pre výskum a inovácie (Grantová dohoda č. 963845). Víziou ONTOX je poskytnúť funkčné a udržateľné riešenie na zlepšenie hodnotenia rizík chemických látok, bez nutnosti testovania na zvieratách, v súlade so zásadami toxikologického testovania 21. storočia a hodnotenia rizík novej generácie. ONTOX je súčasťou ASPIS klastra, kolaborácie troch H2020 projektov (ONTOX, PrecisionTox a RISK-HUNT3R). ASPIS klaster zosobňuje európske úsilie, zamerané na udržateľné a spoľahlivé hodnotenie rizika chemických látok, ktoré nebude využívať testovanie na zvieratách.

 

O Centre experimentálnej medicíny, v. v. i., SAV:

Centrum experimentálnej medicíny, v. v. i. (CEM), Slovenská akadémia vied (SAV) vzniklo spojením Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV a Ústavu pre výskum srdca SAV do jedného centra. CEM SAV je zamerané na integrovaný výskum príčin, mechanizmov vzniku a možností prevencie, diagnostiky a liečby spoločensky závažných ochorení s dôrazom na ochorenia kardiovaskulárneho a nervového systému, metabolické poruchy, psychické poruchy a problematiku duševného zdravia, ako aj ochorenia, ktoré majú pôvod v prenatálnom a skorom postnatálnom období vývinu. Výskum sa realizuje na in silico, in vitro, ex vivo a in vivo úrovni s cieľom prenosu získaných poznatkov do klinickej praxe. Významnou súčasťou je hodnotenie účinkov bioaktívnych prírodných látok, ich derivátov a pôvodných syntetických látok s farmakoterapeutickým potenciálom, na animálnych modeloch ľudských ochorení a ľudských vzorkách, ako aj štúdium vedľajších nežiaducich a toxických účinkov chemických látok a žiarenia.

 

Text a foto: Lucia Milec, CEM SAV, v. v. i.

Súvisiace články