Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Nazreli sme do výskumu Antona Habovštiaka

Viete, čo je šperhanec či trúlelek? Nazreli sme do výskumu Antona Habovštiaka

26. 4. 2024 | videné 359-krát

V apríli roku 2024 si pripomíname 100. výročie narodenia všestrannej osobnosti 20. storočia, jazykovedca, spisovateľa, kultúrneho a spoločenského dejateľa PhDr. Antona Habovštiaka, CSc. Zaoberal sa výskumom slovenských nárečí, predovšetkým oravských, neskôr výskumom slovnej zásoby slovenských i slovanských nárečí. Okrem úlohy vedca bol známy aj v literárnych kruhoch, pretože sa usiloval priblížiť krásy oravského kraja nielen svojou tvorbou pre deti a mládež. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., sa na stránke venovanej výročiu svojho vzniku vrátil k jeho článku, v ktorom sa venuje nápaditým pomenovaniam netopiera nielen v slovenskom jazyku.  

Anton Habovštiak: Názvy netopiera v slovanských jazykoch

Výskum nárečí pre Slovanský jazykový atlas v ostatných rokoch natoľko pokročil, že na základe materiálu, ktorý sa doteraz zozbieral, možno už získať viaceré nové poznatky dôležité pre slavistiku i pre všeobecnú jazykovedu. Pozoruhodný materiál získaný pre Slovanský jazykový atlas poskytuje pomenovania netopiera v nárečiach slovanských jazykov, lebo sú značne lexikálne diferencované a tým sú zaujímavé nielen z dialektologického, ale aj z etymologického a sémantického hľadiska. Výsledky tohto výskumu môžu byť užitočné aj pre iné vedné disciplíny, napríklad pre etnografiu.

Názvy pre pomenovanie netopiera v nárečiach slovanských jazykov sú priam klasickým príkladom veľmi výraznej lexikálnej diferenciácie, podmienenej okrem iného aj tabuovým charakterom tohto živočícha. Súčasne však poukazujú na to, že pri slovách osobitne lexikálne (i hláskovo, morfologicky a slovotvorne) diferencovaných nezachytia sa pri výskume v značne od seba vzdialených bodoch všetky lexémy a tobôž nie všetky varianty lexémy označujúcej istý pojem.

Takéto zistenie sme si overili práve pri slove netopier, ktoré sme v slovenských nárečiach zisťovali nielen podľa Dotazníka pre Slovanský jazykový atlas, ale aj na základe lexikálno-slovotvorného dotazníka zameraného na výskum pre Atlas slovenského jazyka v rokoch 1965 – 1970. Pomocou Dotazníka pre Slovanský jazykový atlas sa získalo z 26 bodov 7 názvov, na základe Dotazníka pre výskum slovenských nárečí II (Bratislava 1965), z 328 bodov okolo 25 názvov diferencovaných lexikálne i slovotvorne.

Najpodrobnejší výskum sme vykonávali na území niekdajšej Oravskej stolice, kde sme preskúmali všetky obce. Na základe týchto výskumov sme zistili, že na území Slovenska sa vyskytujú tieto názvy:

 1. netopírnetopierňetopier (západoslovenské nárečia), ňetopiernetopier (stredoslovenské nárečia), ňetopér (Novohrad), netopiar (Gemer);
 2. trúlelek (záhorské nárečia), ojedinele trululka;
 3. šperhačšpirhač (Zemplín, Abov), šperhaňec (Šariš), sporadicky aj perhačpirháčšperhaššpeirhačšprhačpirgacpirihač;
 4. gacek (Spiš, časť šarišského nárečia na východ od Sabinova a Prešova); hacierhacírhäcekhaček (v Liptove a miestami na Orave);
 5. hadopierhadopírhaštopírhastopírhaštopierhastopier i kašupier a kašopier na Kysuciach, Orave, v Liptove, Novohrade, v Gemeri a napokon aj na iných miestach Slovenska, kde však neutvárajú súvislejšie oblasti. Na Kysuciach sa používajú aj podoby gacopiergecopiergacopargacopergacopir, v goralských nárečiach na Spiši gacopyrš;
 6. večerňík (Hont), riep (Kysuce), mižňedopiermišperhačdenevír (Gemer), škira mišpepermižopemperioš (Abov), cirigat (Spiš), pirigacik (Šariš). Tieto názvy sa používajú iba sporadicky bez toho, aby utvárali kompaktné celky.

Diferenciácia názvov pomenúvajúcich netopiera je však v slovenských nárečiach pravdepodobne väčšia, ako o tom aj svedčia výsledky výskumu vykonaného vo všetkých obciach na Orave. V tejto stolici sme zistili takéto názvy:

 • hacek (Kraľovany)
 • häcok (Žaškov)
 • häɜok (Párnica)
 • häcpír (Zázrivá)
 • hačpír (Dlhá)
 • hastopier (Záskalie, Osádka, Istebné, Jaseňová, Pokryváč, Poruba, Habovka, Zábrež, Pučov, Veľký a Malý Bysterec, Beňova Lehota)
 • hastopír (Malatiná, Kňažia, Podbiel, Zemianska Dedina, Nižná – Biely Potok)
 • hanɜofier (Valaská Dubová)
 • hanɜopír (Krušetnica)
 • gacopier (Bobrov, Osada, Hámry, Brezovica, Zubrohlava, Klin)
 • gacopír (Liesok, Vitanová, Čimhová)
 • gabocier (Krásna Hôrka)
 • kačopier (Námestovo, Slanica, Vavrečka)
 • hacopier (Zuberec)
 • hačopir (Ústie)
 • hažopier (Beňadovo)
 • hadopier (Dolný a Horný Štefanov, Jasenica)
 • hadopír (Lomná, Vaňovka)
 • hadnopír (Hruštín, Horná Lehota)
 • hantopir (Pribiš)
 • handopír (Vasiľovo, Bábin)
 • hačtopír (Medvedzie – Tvrdošín)
 • haždopir (Zábidovo, Krivá)
 • haždopir (Ľavkovo)
 • hazdopír (Lokca)
 • hazdopier (Medzibrodie, Bziny)
 • cipokríľ (Breza)
 • ňedopier (Ťapešovo, Dolná Lehota)
 • ňedopír (Sedliacka Dubová)
 • ňetopier (Chlebnice, Vyšný Kubín).

Z oravských nárečí vidieť, že členenie pri tomto názve je naozaj bohaté. Podobný stav možno predpokladať aj v iných stoliciach na Slovensku. To značí, že pri tomto názve by bolo potrebné na území Slovenska vykonávať výskum vo všetkých obciach. Značná diferenciácia pri tomto názve bude pravdepodobne i v nárečiach iných slovanských jazykov, najmä v českých nárečiach a v poľštine. Môžeme ju však dokumentovať iba na základe výskumov pre Slovanský jazykový atlas. Podrobné výskumy pre ciele jazykového zemepisu a nárečovej lexikografie v jednotlivých slovanských jazykoch by zaiste priniesli presnejšie výsledky.

Celé znenie článku

Anton Habovštiak zomrel vo veku 79 rokov v apríli 2004.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj: JÚĽŠ SAV, v. v. i.

Foto: 

Video: JÚĽŠ SAV. v. v. i.

Súvisiace články