Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Obálka knihy

Vyšiel komplexný knižný sprievodca o neuraxiálnom podávaní terapeutík

22. 4. 2024 | videné 140-krát

V nedávnych dňoch vydavateľstvo Springer, jeden z popredných vydavateľov vedeckej literatúry, vydalo knihu pod názvom „Neuraxial Therapeutics“. Kniha predstavuje komplexného knižného sprievodcu o neuraxiálnom podávaní terapeutík, čiže opisuje techniky a spôsoby, prostredníctvom ktorých sú liečivá aplikované v tesnej blízkosti miechy.

Ako uvádza jeden z editorov publikácie prof. Tony L. Yaksh: „Cieľom tejto knihy je poskytnúť vedeckú a integrovanú úvahu o súčasnom stave poznania a vymedziť diskusiu tak, aby podporila ďalší vývoj nových látok a techník so zvýšenou bezpečnosťou a účinnosťou.“ Lekári a výskumníci, ktorí praktizujú terapiu spočívajúcu v aplikácii liečiva do mozgovomiechového moku, tzv. intratekálnu terapiu a študujú mechanizmy súvisiace s osou centrálneho nervového systému (CNS), nájdu v tejto knihe neoceniteľného sprievodcu týmito liečebnými spôsobmi. Autormi jednej z kapitol je aj tím z nášho Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.

Kniha rekapituluje historický vývoj tohto prístupu od jeho počiatku koncom 19. storočia až po súčasnosť. Jednotlivé kapitoly knihy zahŕňajú komplexné informácie o anatómii chrbtice; embryogenéze; cievnom zásobení miechy, tzv. neuraxiálnej vaskularizácii; dynamike toku mozgovomiechovej tekutiny a parenchymálnom pohybe molekúl. Farmakokinetické (skúmanie pohybu lieku v organizme) a farmakodynamické (skúmanie pôsobenia liečiva v organizme) vlastnosti rôznych intratekálne podávaných látok sú podrobne rozoberané s osobitným zreteľom na klinickú koreláciu s bolesťou a poruchou svalového tonusu spôsobenou zvýšeným svalovým napätím (spasticitou). Osobitná pozornosť sa venuje otázkam súvisiacim s predklinickými modelmi intratekálneho podávania a hodnotením spinálnych patológií vznikajúcich pri akútnom a chronickom intratekálnom podávaní liekov. Niektoré kapitoly poskytujú základné informácie a rozvíjajú diskusiu o klinických aspektoch starostlivosti o pacienta, vrátane hodnotenia a skríningu, riešenia problémov a komplikácií, osvedčených postupov, nákladovej efektívnosti a budúcnosti terapie.

Jednotlivé kapitoly autorsky pokryli renomovaní odborníci v oblasti anestéziológie, neurochirurgie, veterinárnej a humánnej medicíny, experimentálneho poranenia miechy a onkológie, ako napr. prof. Tony L. Yaksh, prof. M. Marsala, prof. Salim M. Hayek, prof. David C. Mackey, prof. Linda S. Sorkin, Dr. Michael Iadarola a iní.

Autormi jednej z kapitol, ktorých oslovili priamo editori, je aj tím z Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., pod vedením RNDr. Jaroslava Pavela, PhD., ktorý sa dlhodobo venuje problematike traumatického poranenia miechy. Vo svojej kapitole poskytujú prehľad základnej anatómie miechového cievneho systému, poznatky o prietoku krvi miechou a jeho základných regulačných mechanizmov vrátane úlohy vazoaktívnych faktorov, čiže látok, ktoré ovplyvňujú tonus cievnej steny. Znalosť vaskulárnej anatómie oboch miechových obehových systémov, ich špecifických vlastností a regulačných mechanizmov prietoku krvi, je základným predpokladom pre pochopenie mnohých patológií miechy a poskytuje základný pohľad na túto dôležitú zložku kinetiky neuraxiálne aplikovaných liekov. Ako sa vyjadril Dr. Pavel: „Vaskulárny systém miechy je prekvapujúco zložitý, ale na druhej strane skutočne pozoruhodný systém, ktorý nás nikdy neprestane udivovať.“

 

Text: Jaroslav Pavel a Zuzana Vetrecin Čeplíková, BMC SAV, v. v. i.

Foto: Tomáš Kuruc

Súvisiace články