Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Open Access publikovanie – transformačné zmluvy

17. 4. 2024 | videné 241-krát

Publikovanie v časopisoch v režime otvoreného prístupu – Open Access umožňuje okamžitý, bezplatný, neobmedzený a trvalý prístup koncových používateľov a používateliek k vedeckým informáciám. Publikovanie výsledkov vlastného výskumu v režime OA v popredných vedeckých časopisoch však stavia autorov a autorky pred nutnosť platiť poplatky za spracovanie článkov, tzv. Article Proccessing Charges – APC, ktoré požadujú vydavatelia.

Klasický model predplatného pomocou licenčnej zmluvy sa v súvislosti s implementáciou otvoreného prístupu a poplatkami APC mení na model tzv. transformačnej zmluvy.

Čo sú transformačné zmluvy?

Transformačná zmluva je súhrnný pojem, ktorý označuje dohody dohodnuté medzi inštitúciami (knižnicami, národnými a regionálnymi konzorciami) a vydavateľmi, v ktorých sa časť výdavkov pôvodne určených na predplatné presmeruje na podporu publikovania v režime OA pre autorov a autorky z oprávnených inštitúcií. Vďaka týmto zmluvám sa postupne mení tradičný obchodný model, ktorý je základom vydávania vedeckých časopisov, a to z modelu založeného na spoplatnenom prístupe (predplatnom) na model, v ktorom vydavatelia a inštitúcie súčasne s predplatným vyjednávajú výšku cien za dohodnuté služby publikovania v rámci otvoreného prístupu.

Viac informácií

 

Čo poskytujú?

Tieto dohody sú významným odklonom od predchádzajúceho štandardu licenčných zmlúv na báze predplatného, pretože spájajú dve transakčné stránky –  poskytujú prístup k čítaniu (predplatné platené knižnicami) a zároveň umožňujú publikovanie s otvoreným prístupom (bez nutnosti osobitnej platby APC) vo vybranej skupine časopisov daného vydavateľa, všetko prostredníctvom jednej centrálne dohodnutej zmluvy. Prístup k predplateným časopisom je tak pre inštitúcie spojený s možnosťou publikovať v režime Open Access (Read and Publish)  v rámci jedného balíka služieb.

Zámerom takýchto dohôd je:

  • rozšíriť ponuku časopisov prestížnych vydavateľstiev, v ktorých môžu publikovať slovenskí vedci a vedkyne bez nutnosti hľadať prostriedky na APC,
  • dostať inštitucionálne investície určené na publikovanie a prístup k informačným zdrojom pod efektívnejší dohľad a kontrolu s cieľom znížiť náklady,
  • podporiť prechod (transformáciu) vydávania vedeckých časopisov na otvorený prístup.

Aktuálne existujúce transformačné zmluvy sú uzatvorené s vydavateľmi:

  • SpringerNature
  • Elsevier
  • Cambridge University Press

Open Access Publikovanie – SpringerNature → schvaľovacia inštitúcia: Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) – viac informácií

Open Access Publikovanie – Elsevier → schvaľovacia inštitúcia: Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) – viac informácií

Open Access Publikovanie – Cambridge University Press (len časopisy SSH kolekcie) → schvaľovacia inštitúcia: Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied (ÚK SAV, v. v. i.) – viac informácií:

Open Access Publikovanie – Cambridge University Press (len časopisy SSH kolekcie)

Cambridge University Press a Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (ÚK SAV, v. v. i.) uzavreli ako súčasť ročného predplatného aj transformačnú dohodu, ktorá umožní vedcom a vedkyniam zo Slovenskej akadémie vied publikovanie v režime otvoreného prístupu – Open Access  v časopisoch vydavateľstva Cambridge University Press – SSH kolekcia (Social Sciences and Humanities).

Autori a autorky z SAV môžu publikovať svoje články s otvoreným prístupom bez APC poplatkov vo vybraných Open Access časopisoch, viac informácií TU a TU.

 

FAQ (často kladené otázky)

Na ako dlho je uzatvorená zmluva?

Zmluva je uzatvorená na rok 2024 s perspektívou každoročného obnovenia.

V akých časopisoch je možné publikovať?

Je možné publikovať vo vybraných Open Access časopisoch vydavateľstva Cambridge University Press, zoznam je TU.

Aký počet článkov je možné publikovať?

V prípade prijatia publikácie na uverejnenie SAV nemá počet článkov konkrétne obmedzený.

Kto je považovaný za korešpondujúceho autora, autorku?

Korešpondujúci autor je definovaný ako osoba, ktorá spracováva rukopis a korešpondenciu počas publikačného procesu, od opráv a korektúr rukopisu, cez spracovanie revízií a opätovné predloženie revidovaných rukopisov až po prijatie rukopisov.

Korešpondujúci autor je oprávnený konať v mene všetkých spoluautorov vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa uverejnenia rukopisu vrátane doplnkového materiálu. Je tiež zodpovedný za informovanie spoluautorov o stave rukopisu počas celého procesu predkladania, posudzovania a uverejňovania.

Okrem toho korešpondujúci autor pôsobí ako kontaktná osoba pre všetky otázky po uverejnení článku. Korešpondujúci autor musí mať afiliáciu k SAV a musí používať e-mail SAV (...@savba.sk/...@saske.sk a nie napr. Gmail a pod.), aby bola zabezpečená bezproblémová identifikácia autora.

Ako publikovať článok v režime OA v časopisoch vydavateľa Cambridge University Press?

Keď korešpondujúci autor odošle článok do redakcie vybraného časopisu Cambridge University Press a je redakčne prijatý, schvaľovacia inštitúcia – ÚK SAV, v. v. i., dostane o tom informáciu spolu so žiadosťou o potvrdenie inštitucionálnej afiliácie korešpondujúceho autora.

Na základe inštitucionálnej afiliácie, typu článku a názvu časopisu ÚK SAV, v. v. i., overí a schváli (príp. neschváli, ak sa nepotvrdí afiliácia korešpondujúci autor v SAV). ÚK SAV, v. v. i., k samotnému rukopisu, v tejto fáze overovania autora, prístup nemá.

Po schválení článku Cambridge University Press korešpondujúceho autora informuje e-mailom a článok bude postúpený na recenzné konanie a publikovanie. V prípade finálneho prijatia korešpondujúci autor dostane výzvu od Cambridge University Press na podpísanie zmluvu o publikovaní.

 

Spracoval: Michal Sliacky, Ústredná knižnica SAV, v. v. i.

Foto: pixabay.com/fancycrave

Súvisiace články