Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Opustil nás doc. Mgr. Milan Olejník, PhD.

5. 4. 2024 | videné 681-krát

Vo veku nedožitých 72 rokov nás 3. apríla 2024 navždy opustil náš kolega a dobrý priateľ, doc. Mgr. Milan Olejník, PhD., emeritný vedecký pracovník Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Doc. Milan Olejník sa narodil 2. júna 1952 v Prešove. Vyštudoval Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach a na Spoločenskovednom ústave SAV začal pôsobiť od roku 1992. Ako vedecký pracovník oddelenia histórie sa venoval problematike výskumu postavenia národnostných menšín na Slovensku po roku 1918 so zameraním na postavenie maďarskej minority v období prvej ČSR a nemeckej minority po roku 1945. Významným spôsobom sa zaslúžil o rozvoj poznania problematiky nemeckej a maďarskej menšiny na Slovensku po roku 1918 z politického, hospodársko-sociálneho i kultúrneho hľadiska. Okrem toho sa venoval aj problematike školstva. Výsledkom jeho úsilia bolo mnoho kvalitných domácich a zahraničných štúdií a monografií. Bol riešiteľom mnohých vedeckých projektov a dlhoročným členom Komisie VEGA. V rokoch 2009 – 2017 vykonával pedagogickú činnosť na Katedre histórie FF UPJŠ v Košiciach. Počas svojho pôsobenia absolvoval niekoľko študijných pobytov a vedeckých stáží. Doc. Olejník sa vedeckej činnosti venoval aj po aktívnej kariére a v roku 2023 získal čestný titul emeritného vedeckého pracovníka.

Okrem histórie ho zaujímali aj dejiny umenia, vesmír a hudba. Vo voľnom čase sa venoval maľovaniu obrazov, z ktorých niektoré zdobia steny spoločenskovedného ústavu. Jeho láskou bol impresionizmus. Vynikal darom reči, optimizmom a neutíchajúcim záujmom o svoje okolie. Veľmi rád rozprával o svojich skúsenostiach z USA, kde strávil niekoľko rokov. Bol človekom, ktorý s nadhľadom pomáhal po odbornej, ale i ľudskej stránke.

Milan, budeš nám chýbať! Česť Tvojej pamiatke!

 

Text: Anna Kalistová, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i.

Foto: archív ústavu

 

Súvisiace články