Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zo stretnutia

Prof. Georg Gartner o možnostiach medzinárodnej spolupráce s TU Wien

3. 4. 2024 | videné 306-krát

V utorok 2. apríla 2024 sa uskutočnilo úvodné stretnutie o možnostiach medzinárodnej spolupráce v oblasti kartografie a geoinformatiky. Zúčastnili sa ho zástupcovia Geografického ústavu SAV, v. v. i., Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Katedry globálnej geodézie a geoinformatiky Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Vzácnym hosťom bol významný prominent svetovej kartografie prof. Georg Gartner, súčasný prezident Medzinárodnej kartografickej asociácie (ICA), zároveň vedúci Výskumnej skupiny pre kartografiu na Technickej univerzite vo Viedni.

Myšlienka zorganizovať toto stretnutie sa zrodila na minuloročnom seminári Aktivity v kartografii, ktorý sa konal 24. novembra 2023 v Bratislave. Prof. Gartner na ňom naznačil, že Bratislava a Viedeň sú geograficky veľmi blízko, ale kartografické/geografické komunity sú v rámci nich vzájomne izolované. Navrhol preto zorganizovať diskusné stretnutie, na ktorom by sa hľadali možnosti etablovania spolupráce.

Zorganizovania takého stretnutia sa ujal doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. Podkladom do diskusie v oblasti výskumu bolo predstavenie projektov troch už uvedených slovenských pracovísk, v ktorých sú inkorporované aj aspekty kartografie a geoinformatiky (napr. generovanie a spracovanie priestorových údajov, ich vizualizácia prostredníctvom máp, prípadne iných grafických výstupov a pod.). Prof. Gartner naznačil problémové okruhy rezonujúce aj v širšom medzinárodnom kontexte, kde sa výrazne tlačí do popredia využívanie umelej inteligencie v kartografii. Záverom tejto časti diskusie bola zhoda v otvorení spolupráce prostredníctvom aktuálnych projektových výziev, o ktorých sa budú aktéri diskusného stretnutia informovať a budú hľadať možnosti zapojenia do nich (napr. Akcia Rakúsko-Slovensko).

Druhou diskutovanou témou bolo hľadanie možností spolupráce vo vzdelávacom procese – bakalárskom, magisterskom a tiež doktorandskom stupni štúdia. Prof. Gartner informoval o študijných programoch realizovaných na Technickej univerzite vo Viedni. Vyjadril ochotu pomôcť pri uskutočňovaní konkrétnych zámerov, napr. organizovaní spoločných workshopov, účasti našich študentov na ich prednáškach a pod.

V závere diskusie rezonovalo konštatovanie, že vo výskumnej aj vzdelávacej oblasti sa ukazujú prieniky spoločných záujmov, konvergujúcich ku kartografii. Pre zúčastnené strany sa otvára etapa ich napĺňania.

 

Spracoval: Ján Feranec, Geografický ústav SAV, v. v. i.

Foto: Tomáš Goga, Geografický ústav SAV, v. v. i.

Súvisiace články