Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Prezentácia časopisu World Literature Studies 4/2023: Autobiografické písanie a autofikcia v súčasnej próze

11. 3. 2024 | videné 263-krát

V stredu 13. marca 2024 o 14.00 hod. bude Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., vo svojej zasadacej miestnosti prezentovať najnovšie číslo World Literature Studies 4/2023: Autobiografické písanie a autofikcia v súčasnej próze. Podujatie bude dostupné aj online.

Číslo predstavia a diskusiu budú moderovať doc. Mgr. Ján Jambor, PhD., (Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i) a prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc., (Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava), ktorí posledné číslo minulého ročníka spoločne editovali.

Toto číslo časopisu sa venuje dvom úzko prepojeným významným fenoménom súčasnej literatúry, ktoré stoja od začiatku 70. rokov 20. storočia v centre záujmu literárnej vedy. Ide o podoby individuálneho autorského sebavyjadrenia v svetovej próze vydanej po roku 2000.

Aktuálnosť skúmanej problematiky súvisí s tým, že dnešný človek je čoraz intenzívnejšie konfrontovaný s rozmanitými politickými, spoločenskými, ekonomickými, environmentálnymi, kultúrnymi a mediálnymi zmenami, ktoré sa premietajú do významovej i výrazovej zložky literárneho sebavyjadrenia. Autorky a autori v piatich jazykoch rozvíjajú ťažiskovú tému čísla skutočne rozmanitým spôsobom. Deväť štúdií o dielach rôznej jazykovej a kultúrnej proveniencie potvrdzuje, že výsledkom autobiografického písania a autofikcie nie sú priamočiare autentické životné dokumenty, ale svojbytné literárne konštrukcie reality, vyrovnávajúce sa s osobnou i spoločenskou skúsenosťou, s hraničnými životnými situáciami, s procesom písania i literárnou tradíciou, ako aj s históriou či prítomnosťou danej krajiny.

Link na pripojenie cez Zoom
Meeting ID: 838 9977 0802
Passcode: 377223

Číslo časopisu bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-20-0179.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Súvisiace články