Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Zomrel Ing. Zbyšek Šustek, CSc.

15. 2. 2024 | videné 1772-krát

Ústav zoológie SAV, v. v. i., s hlbokým zármutkom oznamuje, že nás vo veku 70 rokov navždy opustil náš kolega Ing. Zbyšek Šustek, CSc. (19. júla 1953 – 14. februára 2024). Vedeckej práci sa venoval do konca roku 2023, pokiaľ mu to dovoľoval zdravotný stav.

Ing. Šustek pochádzal z Brna (ČR). Po ukončení strednej všeobecno-vzdelávacej školy v Brne začal študovať na Vysokej škole zemědělskej (dnes Mendelova zemědělská a lesnická univerzita) v Brne lesníctvo a neskôr aj kombinované štúdium pedagogiky. V roku 1976 získal titul inžiniera. Svoju vedeckú kariéru začal vo Výskumnom ústave lesního hospodářství a myslivosti v Jílovišti-Strnadoch (ČR), kde pracoval až do roku 1981. Vedeckú hodnosť kandidáta vied (CSc.) v odbore ekológia získal v roku 1987 počas práce na Ústave experimentálnej biológie a ekológie Centra biologicko-ekologických vied SAV v Bratislave.

V marci 1981 nastúpil na oddelenie pôdnej biológie ÚEBE SAV a v roku 1989 prestúpil na oddelenie zoocenológie. V roku 1990 vznikol Ústav zoológie SAV a obe tieto oddelenia sa stali jeho súčasťou. Ústavu zoológie SAV zostal verný až do konca. Najprv zastával funkciu vedeckého tajomníka ústavu (1990-2006), neskôr bol predsedom Vedeckej rady ÚZ SAV (2006-2009), ktorej členom zostal až do roku 2012. Aktívne pôsobil v redakčných radách vedeckých časopisov Elytron (od 1993), Biológia (od 2004) a Oltenia (od 2007).

V práci sa zaoberal ekológiou a biogeografiou chrobákov z čeľadí bystruškovité a drobčíkovité, bioindikáciou zmien životného prostredia a štruktúry krajiny so zameraním na mestské, nivné a vysokohorské ekosystémy. Venoval sa aj vzťahom vtákov s inými článkonožcami v ich hniezdach. Je autorom viac ako 150 pôvodných vedeckých prác v domácich a zahraničných časopisoch a monografiách z odboru zoológia.

Ing. Šustek mal mnohostranné záujmy. Ovládal aktívne osem jazykov. Odmladi sa venoval aj histórii a hlavne numizmatike. Zameriaval sa na dejiny peňazí v oblasti strednej a východnej Európy. Pôsobil ako predseda Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV a bol aj zodpovedným redaktorom časopisu Numizmatika. Publikoval viac ako 120 prác o numizmatike. Bol tiež členom Poradného zboru Vrchnej riaditeľky emisného odboru NBS pre stanovovanie námetov pamätných mincí a členom Nákupnej komisie NBS Múzeum mincí a medailí.

Česť jeho pamiatke!

 

Spracovali: Ladislav Roller, Ľubomír Vidlička, Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Foto: archív ústavu

Súvisiace články