Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

_DSC1530.jpg

Seminár pre výskumníkov SAV so zástupcami IIASA

25. 1. 2024 | videné 461-krát

V utorok 23. januára sa v konferenčnej miestnosti ÚMMS SAV, v. v. i., uskutočnil seminár pre výskumných pracovníkov SAV a doktorandov organizovaný so zástupcami prestížneho Medzinárodného inštitútu pre aplikovanú systémovú analýzu (IIASA). Cieľom stretnutia bolo priblížiť potenciálne možnosti spolupráce a ponuky pre vedcov a doktorandov z rôznych oblastí výskumu pokrývaných IIASA.

Medzinárodný inštitút pre aplikovanú systémovú analýzu (IIASA) je medzinárodný výskumný ústav, ktorý zdokonaľuje analýzu systémov a uplatňuje svoje výskumné metódy na identifikáciu politických riešení na zníženie ľudských stôp, zvýšenie odolnosti prírodných a sociálno-ekonomických systémov a na pomoc pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

IIASA spolupracuje s výskumnými inštitúciami po celom svete. Československo patrilo v roku 1972 k zakladajúcim členom IIASA. Po rozdelení Československa zostalo Slovensko plnohodnotným členom a po prerušení od roku 2003 svoje členstvo obnovilo v roku 2019.

„Slovenská akadémia vied pred pár rokmi obnovila spoluprácu s Medzinárodným inštitútom pre aplikovanú systémovú analýzu a toto stretnutie je jedinečnou príležitosťou nadviazať výskumnú spoluprácu medzi našimi inštitúciami,“ vyzdvihol vo svojom príhovore Dr. Martin Venhart, podpredseda SAV.

Viac o pôsobení a dosahu IIASA porozprávala Barbara Kreissler, vedúca oddelenia komunikácie a vonkajších vzťahov IIASA, pričom neopomenula ani výsledky spolupráce so Slovenskom medzi rokmi 2019-2023.

Poslucháči si mohli vypočuť prednášky renomovaných vedeckých odborníkov, ktorí im predstavili výsledky svojich výskumov v rámci spolupráce s IIASA. 

Výsledky svojho výskumu predstavili:

  • Nadejda Komendantova, vedúca výskumnej skupiny pre spoluprácu a transformačné riadenie v programe Pokrokový program systémovej analýzy (ASA)
  • Peter Rafaj, vedúci výskumný pracovník vo Výskumnej skupine manažmentu znečistenia a Integrovanom hodnotení a výskume klimatických zmien, Program pre energetiku, klímu a životné prostredie (ECE)
  • Petr Havlík, riaditeľ Programu biodiverzity a prírodných zdrojov (BNR) a Juraj Balkovič, vedecký pracovník vo Výskumnej skupine pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a ekosystémové služby, Program biodiverzity a prírodných zdrojov (BNR)
  • Guillaume Marois, vedecký pracovník vo Výskumnej skupine multidimenzionálneho demografického modelovania, Program pre populáciu a spravodlivé spoločnosti (POPJUS)

Na záver diskusie prof. Ľubica Lacinová zdôraznila potenciálny prínos spoluprác medzi ústavmi SAV a výskumnými skupinami IIASA. SAV ponúka štipendiá pre doktorandov, ktorí by sa zapojili do Young Scientists Summer Program, ktorý tiež predstavila vo svojom príspevku Barbara Kreissler. Okrem pracovníkov SAV sa seminára zúčastnili aj reprezentanti niektorých univerzít a rezortných výskumných ústavov.

 

Spracovala: Natália Feriančeková

Foto: Martin Bystriansky


 

 

Súvisiace články