Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z okrúhleho stola

Vyšehradské know-how pre Macedónsko

16. 1. 2024 | videné 423-krát

Okrúhlym stolom Kľúčová úloha Vyšehradskej skupiny v súčasných procesoch rozšírenia EÚ s primárnym zameraním na štáty Západného Balkánu sa 15. januára 2024 ukončil projekt „Alliances for EU: Overcoming Cultural Disputes, Opening Pathways of EU Enlargement“, financovaný v rámci strategických grantov Medzinárodného vyšehradského fondu (č. projektu: 22230012). Projekt sa týkal súčasnej úrovne vzťahov Severného Macedónska so susednými štátmi, osobitne s Bulharskom a otázky integrácie tejto krajiny do EÚ. Koordinátorom projektu bol macedónsky Institute of Social Sciences and Humanities so sídlom v Skopje, zo Slovenska sa na jeho implementácii podieľal Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Účastníkmi projektu boli ďalej Res Publica Foundation (Poľsko), Institute for Modern Development (Česká republika), Institute of Political History (Sofia). O význame podujatia svedčí to, že medzi účastníkmi okrúhleho stola neboli iba zástupcovia akademickej a analytickej sféry, ale aj veľvyslanec, vedúci Európskej delegácie v Severnom Macedónsku David Geer a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Severnom Macedónsku Henrik Markuš.

Témou januárového okrúhleho stola, ako aj predchádzajúcej diskusie konanej 23. novembra 2023 v Bratislave, bola otázka pripravenosti EÚ na ďalšie rozšírenie, ale aj možnosti štátov Vyšehradskej skupiny poskytovať transformačné a integračné know-how štátom Západného Balkánu, vrátane spôsobov, ako tieto štáty regulovali svoje vzťahy so susedmi, ktoré boli a v mnohých prípadoch aj doposiaľ zostávajú zaťažené komplikovaným dedičstvom minulosti. V tom je ich situácia podobná vzťahom medzi Severným Macedónskom a väčšinou jeho susedov. Účastníci oboch podujatí sa zhodli, že pre Severné Macedónsko, ale aj ďalšie štáty juhovýchodnej Európy v súčasnosti neexistuje iná alternatíva ako postupná integrácia do EÚ. Zároveň však účastníci diskusií nezabudli zdôrazniť, že proces rozširovania EÚ v súčasnosti, na rozdiel od rozšírenia v rokoch 2004, 2007 a 2013 nadobúda geopolitickú dimenziu.

Záverečné zistenia projektu boli publikované v monotematickom čísle macedónskeho akademického časopisu Identities: Journal for Politics, Gender and Culture (č. 1-2/2023) v anglickom jazyku. 

 

Spracoval: Juraj Marušiak, Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Foto: autor

Súvisiace články