Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Obrázok

Bionanokompozitné materiály po prvýkrát pripravené modifikáciou vrstevnatého silikátu

5. 1. 2024 | videné 455-krát

Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i., sa v spolupráci s Ústavom polymérov, v. v. i., podarilo po prvýkrát pripraviť kompozity na báze vrstevnatého silikátu a dvoch, štruktúrne podobných, ale z nábojového hľadiska rozdielnych polymérov: katiónovým poly(etylénimínom), PEI, a neiónovým poly(2-metyl-2-oxazolínom), PMeOx (obrázok).

Výsledky získané pomocou experimentálnych metód ukázali rozdiely medzi pripravenými materiálmi. Množstvo katiónového PEI, ktoré sa interkalovalo (zabudovalo) do medzivrstvového priestoru nosného materiálu bolo limitované a vzdialenosť medzi vrstvami silikátu sa menila len mierne. Na druhej strane v prípade neiónového PMeOx sa pozoroval postupný nárast organickej fázy so stúpajúcim množstvom polyméru použitého na prípravu vzoriek, pričom sa zväčšovala aj vzdialenosť medzi vrstvami. Teoretické výpočty ukázali, že obidva polyméry sú naviazané na povrch vrstevnatého silikátu slabými až stredne silnými vodíkovými väzbami a systémy vykazujú vysokú energetickú stabilitu. Získané poznatky sa využijú pri syntéze kompozitných vrstevnatých materiálov na báze biokompatibilných kopolymérov, ktoré sa pripravia kontrolovanou polymerizáciou obidvoch študovaných polymérov. Tieto môžu slúžiť ako nosiče liekov alebo ako nanoplnivá do biodegradovateľných polymérov.

Výsledky výskumu sú dostupné TU.

 

Zdroj a foto: Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Súvisiace články