Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z obálky publikácie

Nová publikácia približuje rozličné prístupy k problémom skúmaným súčasnou environmentálnou filozofiou

15. 12. 2023 | videné 434-krát

Za významný vedecký výsledok za rok 2023 považuje Filozofický ústav SAV, v. v. i., podieľanie sa na tvorbe publikácie Current Challenges of Environmental Philosophy. Autori tohto zväzku sa zamerali na filozofické problémy klimatického, demografického a politického režimu antropocénu.

Súčasná environmentálna filozofia je široko rozvetvená oblasť skúmania polykrízy globálnej priemyselnej civilizácie. Dielo prináša výber rôznych prístupov k skúmania vzťahu civilizácie a planetárneho systému v klimatickom režime antropocénu od autorov pôsobiacich na Filozofickom ústave SAV, ako aj na ďalších vedeckých pracoviskách v SR i v zahraničí. Poukazuje pritom na jedinečný interdisciplinárny rozmer tohto skúmania a jeho aktuálnosť a naliehavosť.

Autori sa zameriavajú na filozofický, vedecký, politický, sociálny, vzdelávací a náboženský rozmer environmentálnej krízy, najmä na filozofický a politický koncept ekologickej civilizácie (t. j. prvok konfrontácie konceptu ekologickej civilizácie s kultúrnou tradíciou Západu, politickým systémom demokracie a nerovnomerným rozdelením globálneho kapitálu), politickú a sociálnu kritiku racionality v ére antropocénu (t. j. kritika neregulovaného liberalizmu neskorej moderny, postindustriálnej politickej ekonómie a modernistickej racionality) a o možnostiach environmentálneho občianstva v rámci limitov individuálnej zodpovednosti za životné prostredie. Metodologickým východiskom celej knihy je téza o potrebe prehodnotiť antropocentrické a metafyzické základy západnej kultúry; bez tejto zmeny bude veda rovnako bezmocná ako politika.
 

Dědečková, E. – Sťahel, R. (Eds.): Current Challenges of Environmental Philosophy. Leiden - Boston : Brill, 2023. ix + 256 p. New Research in the History of Western Philosophy, Volume 3. Dostupné na internete: https://brill.com/display/title/64244. ISBN 978-90-04-67994-8

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj a foto: Filozofický ústav SAV, v. v. i.
 

Súvisiace články