Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Obálka knihy

Svetová publikácia Smery výskumu, výzvy a úspechy modernej geografie s prispením vedkyne z Geografického ústavu SAV, v. v. i.

6. 12. 2023 | videné 351-krát

V týchto dňoch vychádza v printovej aj elektronickej verzii kniha Research Directions, Challenges and Achievements of Modern Geography/Smery výskumu, výzvy a úspechy modernej geografie. Je rozdelená do 14 kapitol, ktoré približujú výskumné smerovanie a úspechy súčasnej geografie, ako aj jej vzťahy s inými vednými disciplínami. Na publikácii sa podieľala aj RNDr. Monika Kopecká, PhD., z Geografického ústavu SAV, v. v. i.

Zostavovatelia knihy vidia paralelu medzi súčasnými trendmi svetovej geografie a výskumnou orientáciou odborných komisií Medzinárodnej geografickej únie (IGU), ktorých je podľa nich viac ako 40. „Súčasná geografia v žiadnom prípade nestojí bokom trendom charakterizujúcim modernú vedu. Sú nimi najmä hlbšia špecializácia a zväčšujúca sa interdisciplinarita,“ približuje význam knihy Ján Feranec z Geografického ústavu SAV, v. v. i. Práve tieto trendy výrazne poznačili aj cieľ publikácie.

Kapitoly knihy sú z hľadiska obsahu rozdelené do troch častí:

• Prvá časť (5 kapitol) – Výskumné problémy a výzvy v geografických disciplínach sa venuje metodológii a úspechom dosiahnutým v rôznych geografických disciplínach (napr. v geografii poľnohospodárstva, v urbánnej geografii a pod.).

• Druhá časť (5 kapitol) – Interdisciplinárny charakter modernej geografie približuje tieto črty a riešenie globálnych problémov (napr. globálna zmena, marginalizácia a globalizácia a pod.).

Spoluautorkou 10. kapitoly v tejto časti publikácie s názvom Zmeny využitia krajiny a krajinnej pokrývky v kontexte globálnej environmentálnej zmeny – príspevok geografie je RNDr. Monika Kopecká, PhD., z Geografického ústavu SAV, v. v. i. (GgÚ SAV). Súčasťou tejto kapitoly sú aj výsledky dosiahnuté pracovníkmi ústavu v rámci spolupráce na riešení celoeurópskeho projektu CORINE Land Cover, spojeného s využívaním najmä satelitných údajov diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) v procese identifikácie objektov krajinnej pokrývky a jej zmien.

• V tretej časti (4 kapitoly) – Teritoriálny rozmer geografického výskumu je diskutovaný holistický – celostný prístup geografie k regiónom alebo k ich jednotlivým častiam (napr. Afriky, pobrežným systémom a pod.).

Myšlienku zostaviť takúto publikáciu inicioval v roku 2020 generálny sekretár IGU prof. R. B. Singh, ktorý sa, žiaľ, jej vydania nedožil. Zomrel v júli 2021. Podľa Jána Feranca zaradenie výsledkov dosiahnutých na GgÚ SAV v oblasti využívania DPZ do predstavovanej, takmer 300-stranovej publikácie, iniciovanej IGU a vydanej vo významnom  vydavateľstve Springer potvrdzuje, že tieto výsledky prispievajú k celosvetovému progresu modernej geografie.

Jerzy Bański, Michael Meadows, eds. (2023). Research Directions, Challenges and Achievements of Modern Geography. Singapore: Springer.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj a foto: Ján Feranec, Geografický ústav SAV, v. v. i.

Súvisiace články